Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 17 - 30 augustus 2019

Bidden
1 Bidden is spreken met God

Iedere echte verhouding met God mondt uit in gebed. Gebed is sedert de tijd van de jonge Christenheid vaders gedefinieerd als "spreken tot God", zoals ook Jezus deed in de hof van Olijven (Lc. 22,41-44). De CKK 2558 begint met een tekst van de H. Theresia van Lisieux:
"Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel, een kreet van erkentelijkheid en van liefde midden in de beproeving maar even goed midden in de vreugde." Het gebed is een uiting van het geloof in God.
2 Makkelijker bij lijden
Het is sedert de zondeval ook eigen aan onze natuur dat wij eerder bij lijden, pijn of bij nood onze toevlucht nemen tot het gebed, maar dat wij in tijden van voorspoed Hem gemakkelijk vergeten.
3 De kern
De kern van het gebed is gelegen in de onvoorwaardelijk aanvaarding van Gods wil. Het is het resultaat van een innige samenwerking van God en mens. Niet zomaar elk zich beroepen op God of op Jezus Christus is gebed. Jezus zelf heeft gezegd: "Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is." (Mt. 7,21)
Had Jezus zelf dit niet gezegd dan zouden wij misschien geschokt reageren op deze uitspraak. Tevoren had Jezus zijn apostelen al gezegd: "Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden." (Mt. 6,7)
Jezus veroordeelt niet het mondgebed. Immers Hij zelf leert Zijn leerlingen het "Onze Vader".
Jezus keurt ook niet de herhaling, het aandringen bij het gebed af. Immers hij leert hen heel duidelijk bidden op hun vraag: "Heer, leer ons bidden" (Lk. 11,1; vgl. Mt. 7,7). Jezus legt er wel nadruk op dat het niet bij woorden moet blijven, doch dat de wil van God metterdaad volbrengen de hoofdzaak is.
4 Soorten gebed
Bij gebed gaat het er niet enkel om om woorden te spreken, maar ook om zijn hart tot God te verheffen en zijn wil met God zoeken te verenigen. Gebed is zijn ziel tot God verheffen. Enkel en alleen theoretisch over God nadenken is niet bidden. Het wezenlijke van het gebed moet gebouwd zijn op de aanbidding van God. Het betekent Hem danken voor Zijn gaven, Hem smeken om hulp en ons berouw uitdrukken over onze zonden. De verschillende soorten gebed zijn: lofprijzing en aanbidding, dankzegging, smeken (eerherstel). (vgl. Jak. 5,13.16-18)
Aanbidding en lofprijzing is als volmaakter dan de andere vormen. Het is nl. meer gericht op de directe glorie van God.
Het smeekgebed is het best bekende:
"Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraag om een vis? Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, het goede geven aan wie Hem daarom vragen." (Mt. 7,7-11)
Anderzijds mogen wij vertrouwen op God die ook ongevraagd zorgt voor de zijnen (Lk. 12, 22-30: de leliën van het veld). Meestal gaat vragen (het smeekgebed) vooraf aan lof of dankzegging. Het smeekgebed is een van de geprivilegieerde manieren om zijn verlangen naar God uit te drukken. Het smeekgebed is een relatie van persoon tot persoon. Het is gebed, en daarom een erkennen van God als transcendent. Immers als je God aanroept dan nodig je Hem in je hart.
Een zeer uitgebreid relaas over bidden is te vinden in (Catechismus van de katholieke Kerk) CKK 2558-2865.

Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 5, 12 en 19 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 24 september a.s.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Op maandagavond 28 september a.s. zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en belang gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december en 7 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Gertrude Kremers-Bocken (89 j.), Sijzenhof 7; Maria Wouters-Wouters (76 j.), Joannes Riviusstraat 6.

Persoonlijke instellingen