Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 7 - 20 december 2019

Adventstijd.
Het Evangelie van de eerste zondag van de advent hield ons de volgende waarschuwing voor uit de mond van Jezus in het evangelie volgens Marcus: (13,33-37)
Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!'
De advent is de tijd waarin de Kerk ons oproep tot waakzaamheid. Waakzaamheid om onze aandacht voor God en het hemelse niet te verliezen. Immers niets is gemakkelijker dan zich te laten meedrijven met deze wereld, met onze vele bezigheden of -erger nog- met het ongeloof of ongeïnteresseerdheid van de massa. Moeilijker is het om consequent voor het goede, voor God, voor Christus te kiezen en van daaruit proberen te leven. Toch mogen wij niet vergeten dat God wel degelijk onderscheid zal maken tussen zijn getrouwen en degenen die zich van Hem afkeren; tussen degenen die Hij waakzaam zal vinden op de dag dat Hij ons leven van ons terugvraagt en hen die zich niets van Hem hebben aangetrokken.
Heel de advent is een oproep: "laat je niet opslokken door de wereld om je heen". "Stel je moraal en je leven niet af op wat men vindt"... "Maar bouw op God, die de Waarheid zelf is!", "Wees waakzaam!", want eens komt de dag van de Heer en dan gelden Zijn normen en dan geldt niet datgene wat de wereld vindt. Bouw op God, want wie anders kan jouw honger naar eeuwige dingen stillen.
Moge deze adventstijd, waarin we leven in de blijde verwachting van de menswording van onze God, onze liefde tot God groter worden en mogen wij ons leven steeds meer op Hem afstemmen.

De eerste H. Communie 2020
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan vanaf 1 december 2019. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info op onze website.
Let op: In afwijking van de laatste paar jaren zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.

Actie Kerkbijdrage
De brieven met het financiële jaaroverzicht en de acceptgirokaarten van de actie Kerkbijdrage zullen tijdens de duur van deze Wegwijzerperiode worden rondgebracht in Elsloo en in Meers. Wij hopen op uw medewerking en een goede opbrengst voor het jaar 2020. Wij hebben deze structurele inkomsten nodig voor het voortbestaan van onze parochie(s). U kunt e.e.a. uitgebreid nalezen op onze website.
Ook al menen velen dat het anders is: iedere parochie moet zelf proberen de middelen verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarom doen wij een beroep op u! Parochies krijgen geen geld van het Rijk of het bisdom. Onze parochies voeren ieder een zelfstandig financieel beleid. Wij proberen in nauwe samenwerking zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen. Dit is mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwillig(st)ers. Zonder Uw onontbeerlijke steun in de vorm van Uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van Uw netto inkomen met een minimum van € 110,= per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Boeteviering voor Kerstmis
De boeteviering is dit jaar op woensdag 18 december om 19.30 uur in de Mariakerk.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen