Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 11 - 24 juli 2020

Datum eerste communie 2020
Na veel wikken en wegen en na de verruiming van de "coronaregels" na 1 juli hebben wij besloten op de eerste H. Communie van 2020 op zondag 27 september om 11.00 uur in de Mariakerk te houden. De lessen herbeginnen op dinsdag 25 augustus om 16.00 uur in de Parochiezaal. Uiteraard zal er op de dag van de eerste communie in de kerk plaats zijn voor communicanten en gezinsleden. Verdere concrete invulling zullen wij moeten afstemmen op de dan geldende regels voor het gebruik van kerken, enz. Hopelijk hebben we dat allemaal helder tegen de tijd dat de eerste les na de grote vakantie begint. Men kan er natuurlijk ook voor kiezen om de communie uit te stellen tot 2021.

Meester van Elsloo 2.0
Zoals eerder bericht hebben wij een bijzonder beeld zo maar gekregen voor de St. Augustinuskerk. Wij zijn van plan het door Vera Teunen gemaakte eikenhouten Madonna in de stijl van de meester van Elsloo op zaterdagmiddag 15 augustus, het hoogfeest van Maria tenhemelopneming in de namiddag in te zegenen en op zijn plaats te zetten. Dit was eerder gepland op zondag 5 april maar kon toen, omwille van bekend redenen, niet doorgaan. Het juiste tijdstip wordt later afgesproken. Dat hangt m.n. af van het schema van de twee filmploegen die er die middag zullen zijn.

H. Vormsel
Het H. Vormsel wordt door Deken E. Smeets, vicaris voor liturgie op vrijdag 27 november 2020 om 19:00 uur in de Mariakerk toegediend aan de vormelingen van onze beide parochies. Gezien de bijzondere omstandigheden zijn de kinderen/jongeren vanaf groep 8 en brugklas uitgenodigd om eraan deel te nemen.
De lessen beginnen op dinsdag 29 september om 16.45 u in de Parochiezaal. Op onze website vind je alle lestijden.

Coronaregels na 1 juli
Er is geen beperking meer op het maximale aantal mensen in een kerk. Zij het dat de 1,5 meter afstandsregel nageleefd moet worden. Dit kan gemakkelijk als wij de Mariakerk beperken tot 130 mensen (in het schip van de kerk), 60 mensen in de St. Augustinuskerk en 80 mensen in de St. Jozefkerk.
In juli is het parochiekantoor op maandag 10:00-12:00 uur weer open. Het is uiteraard mogelijk om de misintenties die niet voldaan zijn tijdens de coronatijd op een andere datum te plaatsen. Gestichte jaardiensten die niet gelezen werden, worden -tenzij de familie anders wil- automatisch met een jaar verlengd.
De H. Mis van donderdag is voorlopig op 8:30 uur in de Mariakerk. Op het moment dat het weer veilig is in Aelserhof zal deze mis naar donderdagmiddag 14:30 uur in Aelserhof verplaatst worden. Op vrijdagochtend is er ook een H. Mis om 8:30 uur in de Mariakerk.
Het koffiedrinken op zondagochtend is voorlopig geschrapt.

Onze livestream
Tijdens de coronatijd hadden wij vanaf begin april dagelijks een livestream van de H. Mis in de Mariakerk. Intussen onderzoeken wij of het opportuun is om de zondagsmis van 11.00 uur te gaan livestreamen. Daarvoor is wel een andere installatie nodig. Wij houden u op de hoogte.

Kapelaan Berix
Zoals je had kunnen verwachten hebben aangespoord door jammerlijke gebeurtenissen in de V.S. een paar onverlaten of een enkele overlaat de buste van kapelaan Berix bij de brug in Meers bevuild met verf. Als deze malloot gedacht heeft dat Berix ook maar iets met slavernij te maken heeft gehad dan moet hij zich ernstig laten nakijken.
Berix is een man waar heel Meers trots op mag zijn, een jongen van Meers, een stille kapelaan in Heerlen, maar een heel grote man in het verzet. Door zijn inzet hebben honderden onderduikers en vluchtelingen eten, onderdak en veiligheid gevonden. Zijn onbaatzuchtigheid heeft hem uiteindelijk het leven gekost. Hij werd vermoord in Bergen-Belzen op 13 maart 1945. Op onze website vindt u verdere info en links naar andere bronnen. (Zoek: kapelaan Berix)
Of de laffe verfspuiter de moed van Berix heeft om voor zijn daden op te komen? Wij betwijfelen het. Je geschiedenis leren is een betere tijdbesteding dan heldenbeelden onder te spuiten.

Wij moeten ons tot God bekeren als tot ons hoogste goed en leven.
Waarachtig bidden, ontluikend aan het besef van Gods aanwezigheid, spreekt zich in velerlei vormen voor God uit, maar herbront zich ook steeds in het voedende zwijgen. Men moet dit niet zozeer opvatten als elkaar afwisselende momenten, ofschoon er een afwisseling kan zijn van spreken tot God en intens zwijgen in het besef van Gods aanwezigheid.
Het gebed, als spreken tot God, veronderstelt een atmosfeer van stilte, van innerlijk zwijgen. Die stilte is echter nooit absoluut. Slechts in een geluid openbaart zij haar bevrijdende rust. Er is een geluid dat de stilte niet verbreekt maar haar openbaart, zoals er een stilte is die het geluid scherper en helder doet uitkomen. Er is ook een volstrekte stilte die neerdrukt en een lawaai dat bedwelmt.
Elke biddende mens heeft weet van dat knielen voor God waarbij wij verstommen omdat wij niets te zeggen hebben, al hebben wij een vaag gevoel dat wij zoveel zouden willen zeggen. We voelen alleen maar leegheid, moeheid en verveling, omdat geen enkel levenwekkend straaltje van Gods aanwezigheid tot onze ziel doordringt.
Elke biddende mens weet ook wat het is gebeden op te zeggen of op een egocentrische wijze zijn zorgen uit te spreken voor een leegte die alleen door de bidder met een levenloos godsbeeld van eigen maaksel wordt vervuld.
Zowel in het zwijgend verstommen voor Hem als in het tot Hem gerichte spreken kan God voor ons afwezig zijn. Wij zullen dan, en liefst met een leidende vertrouwensman, moeten uitmaken of het aan ons te wijten is of dat het als een beproeving van zijn Voorzienigheid moet worden aanvaard. Het is zeker dat alleen God het contact van hart tot hart kan stichten. Maar het is even zeker dat wij Hem al zuchtend moeten zoeken.
God schenkt zich niet in een artificiële tussenpauze van een leven dat helemaal opgaat in dingen die Hijzelf niet is. Wij moeten Hemzelf om Hemzelf zoeken met ons gehele hart. Wij moeten ons tot Hem wenden, ons tot Hem bekeren als tot ons hoogste goed en leven. Ook het onbekeerde hart zal Hij bezoeken om het even te raken met zijn uitnodiging, maar de vertrouwelijkheid zal niet tot stand komen, indien wij geen pogingen doen om ons hart te zuiveren en naar Hem toe te gaan. Zelfs het bekeerde hart, dat Gods afwezigheid beleeft als het meest schrijnende leed, zal zich soms verlaten gevoelen, opdat het Hem nog meer en nog zuiverder zou zoeken.
God geeft zich en onttrekt zich naar zijn welbehagen, opdat wij ons tot Hem zouden richten en naar Hem zouden groeien, opdat wij meer en meer zouden behoren tot die zuiveren van hart die God zullen zien. (Uit de geschriften van de priester Jan Walgrave († 1986))

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 12 juli, 9 augustus, 20 september, 11 oktober en 8 november om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober en 3 november om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen