Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 31 oktober - 13 november 2020

Allerheiligen en allerzielen.
De tijd van de vallende bladeren en van de eerste vorst dat is de tijd waarin de Kerk Allerheiligen en allerzielen viert. Op deze twee dagen staan onze overleden broeders en zusters centraal. Traditioneel komen families samen rond de graven van dierbaren.
Met Allerheiligen vieren wij het feest van alle mensen die nu reeds bij God zijn. Een klein aantal van hen kennen wij met naam: Maria, de apostelen, de heiligen. Tezamen met ontelbare anderen -waaronder allicht ook verwanten en dierbaren- hebben reeds hun einddoel bereikt en zijn nu al gelukkig bij God.
Met allerzielen bidden wij voor onze overledenen, met name voor hen die nog uitgezuiverd dienen te worden van kwaad dat hen rest van dit leven. Dit is wat men het "vagevuur" noemt. Het enige wat we voor deze overledenen kunnen doen is bidden en offeren. Het is goed voor de overledenen te bidden, zoals de H. Schrift het verwoordt in 2 Mac. 12,45. De Schrift spreekt daar over de edele Judas Maccabeüs die liet bidden voor zijn overleden soldaten:
"Hij overwoog dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken."

Ernstige beperkingen door coronamaatregelen.
Voorlopig geldt een maximum aantal van 30 kerkgangers per dienst. U vindt hieronder en op de website de mogelijkheden om een plaats te reserveren voor de weekenddiensten. Wij kunnen ook verwijzen naar onze livestream van de diensten in de Mariakerk. U vindt een link op de hoofdpagina van onze website.
Als wij nog andere maatregelen moeten nemen kunt u dat ook lezen op onze website.

Gebed voor overledenen.
Heer, Uw woord leert ons dat het een heilzame gedachte is om voor de overledenen te bidden. Daarom bidden wij nu in liefde voor hen die onder ons gewoond hebben en die Gij tot U geroepen hebt. Wil met hen handelen, niet naar de strengheid van Uw rechtvaardigheid, maar naar de goedheid van Uw barmhartigheid. Verleen hen de toegang tot het hemels vaderhuis. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Allerzielendiensten
Dit jaar vervallen de allerzielendiensten in de kerken. Wij zullen op zondag 1 november een gebed uitspreken op de verschillende kerkhoven en dan de graven zegenen. Om 14.30 u. nieuw kerkhof (Schuttersdreef), 15.00 u. oud kerkhof (Op de Berg) en 16.00 u. Gods Akker, Meers.
De allerzielenprentjes zullen wij vanaf 1 november geruime tijd achter in de kerken leggen, zodat u ze vandaar kunt meenemen.
Allerheiligen zelf vieren wij op zondag 1 november en de vooravond ervan op zaterdag 31 oktober, dus in de gewone weekendmissen. Allerzielen, de gedachtenis van de overleden gelovigen, vieren wij op maandag 2 november (19.00 uur in de St. Augustinuskerk).

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Wij kunnen helaas niet voor grote groepen of hele families reserveren. De facto zal m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem zijn. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren.
Op zondagochtend is voor de H. Mis van 11.00 de enige toegang via het zaaltje. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen wel via de helling aan de hoofdingang naar binnen.

Eerste H. Communie in 2021
De eerste H. Communie in 2021 is -met alle ingebouwde voorzichtigheid- gepland op zondag 16 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. Het inschrijfformulier hiervoor zal op 1 december openen op onze website. Ook de gedetailleerde informatie volgt eind november.

H. Vormsel 2020
Het is nog te vroeg om te kunnen beslissen hoe het gaat met het geplande H. Vormsel op vrijdag 27 november a.s. In principe gaat het H. Vormsel gewoon door in een heel klein gezelschap. Wij zullen de 9 vormelingen en hun ouders op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari en 14 maart in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari en 2 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen