Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 2: Regel 2:
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
|align=justify|{{Menukop Parochieblad}}
-
<b>Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de [[Mariakerk]]</b><br>
+
<b>H. John Henry Newman</b><br>
-
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het [[H. Vormsel]] toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de [[Parochiezaal]] gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (<i>15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie</i>); 5, 12 en 19 november.<br>
+
John Henry Newman (<i>1801-187(<i></i>), een van de vruchtbaarste religieuze denkers en een van de grootste Engelse prozaschrijvers uit de 19<sup>de</sup> eeuw wordt op <u>zondag 13 oktober a.s.</u> in Rome heilig verklaard door paus Franciscus I.<br>
-
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. <b>Geef je op vóór 24 september a.s.</b><br>
+
Vanaf zijn tienerjaren was Newman een overtuigd Christen. Hij was van Anglicaanse origine en werd tijdens zijn verblijf en werk aan universiteit van Oxford de leider van de zogenaamde Oxfordbeweging (<i>1833-45</i>) die voor een ongekend Christelijk reveil in Groot-Brittannië zorgde. In 1845 werd hij mede ten gevolge van zijn historisch onderzoek van het Christendom katholiek. Door zijn invloed volgden vele honderden intellectuelen hem in zijn overgang naar Rome.<br>
 +
Newman werd katholiek priester, stichtte de Oratorianen in Engeland en publiceerde enorm veel. Zijn invloed was enorm. Als genie en originele denker werd hij werd niet altijd begrepen. In 1879 werd hij kardinaal. Veel denkers en bekeerlingen uit de tweede helft van de 19<sup>de</sup> en de hele 20<sup>ste</sup> eeuw hebben zijn invloed ondergaan. Zowel zijn preken als zijn vele andere werken zijn nog altijd boeiend en inspirerend. Getuige hiervan is de niet aflatende stroom van publicaties over hem. Newman heeft zeker een boodschap en actualiteit voor onze tijd.<br>
<br>
<br>
-
<b>[[Geloofscursus|Geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
+
<b>Getuigenis door het leven (<i>uit een preek van John Henry Newman</i>)</b><br>
-
Op <b>maandagavond 28 september a.s.</b> zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van <i>De Catechismus van de Katholieke Kerk.</i> Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
+
Een godsdienstig mens heeft niet de bedoeling zijn buren tot de orde te roepen. Hij bemoeit zich met zijn eigen zaken. Maar zijn buren zien hem en worden daardoor onwillekeurig [aan hun plicht] herinnerd.<br>
-
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (<i>Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie</i>).<br>
+
Zij zien dat hij zich goed gedraagt, dat hij bezadigd is, eerbiedig en gewetensvol. Hij laat zich niet door overdrijvingen meesleuren en is correct in zijn taal. Hij bidt regelmatig en gaat naar de kerk voor een bezoek aan het H. Sacrament. Dat alles zien zij, en of hij het nu bedoelt of niet, zij worden daardoor herinnerd aan hun plicht. En aangezien zij daar niet van houden, houden zij ook niet van degenen die hen eraan herinneren.<br>
 +
Wanneer dit reeds gewone mensen te beurt valt, mensen die een vroom leven wensen te leiden zonder er een beroep van te willen maken, hoe denkt u dan niet, dat het ons te beurt zal vallen, bedienaren van Christus, die de plicht hebben ons beroepshalve zo te gedragen?<br>
 +
Alles in een geestelijke zou voor de mensen zó moeten zijn, dat het hen herinnert aan de toekomstige wereld ... . Zijn functies zelf herinneren eraan. Men ziet hem in de kerk bidden, dopen, preken. Hij geeft godsdienstonderricht aan de kinderen. Men ziet hem in charitatieve werken, of men ziet hem studeren. Zijn leven heeft een doel, dat boven de zichtbare wereld uitgaat. Al wat hij doet is er uiteraard op gericht er de mensen aan te herinneren dat de tijd [hierbeneden] kort is, de dood een werkelijkheid, en de eeuwigheid lang.<br>
 +
Welnu, wanneer dit zo is, denkt u dat mensen die doorgaans onverschillig en ongodsdienstig door het leven gaan, daar graag aan herinnerd worden? Nee. En nog veel minder wanneer de geestelijke hen op hun afwijkingen en fouten wijst en hen zoveel mogelijk intoomt.<br>
 +
Zo zult u tot de bevinding komen, dat de wereld zich in alle tijdperken weerbarstig heeft geloond en haar uiterste best heeft gedaan om zich af te maken van mensen die boete en heiligheid prediken. Zij wilde Mozes stenigen, zij wierp Daniël in de leeuwenkuil en de drie jongelingen in de vuuroven. Paulus werd onthoofd en Petrus gekruisigd, anderen werden aan het vuur overgeleverd, nog anderen tot de dood gefolterd. (<i>P.S.</i> vii, 10, 146-147</i>)<br>
<br>
<br>
-
<b>De viering van de Kruisverheffing (<i>14 september</i>)</b><br>
+
<b>Voor de vroege planners</b><br>
-
In het jaar 324 werd onder leiding van keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn (<i>+337</i>) het kruis waaraan Jezus stierf gevonden. Het eerste bericht hierover dateert uit 325 en is van Eusebius van Caesarea (<i>265-339</i>). Helena liet -vrij kort nadat het Christendom de vrijheid gekregen had in 313- deze opgravingen uitvoeren, waarbij volgens de overlevering drie kruizen gevonden werden. Niemand was in staat om het kruis van Jezus te onderscheiden van de kruizen van twee misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren. Een adellijke vrouwen uit de stad was op dat moment echter stervende. De bisschop van Jeruzalem liet nu één voor één de kruizen over haar heen leggen. De eerste twee kruizen hadden geen effect op haar. Bij het derde kruis sloeg zij haar ogen open en bleek weer gezond. Zo bleek dat het derde kruis het kruis van Jezus was.<br>
+
De [[Allerheiligen en allerzielen|allerzielen]]dienst met gravenzegening is op zondag 3 november om 14.30 uur in de [[Mariakerk]] en om 16.00 uur in de [[St. Jozefkerk]].<br>
-
Ook werd er een grafkelder ontdekt. Op de plaats van de grafkelder werd de basiliek van het Heilig Graf gebouwd. Deze kerk werd officieel ingewijd op 14 september 335. Ieder jaar vond op 14 september het feest van kerkwijding plaats.<br>
+
-
Volgens de overlevering werd het kruis bij het vieren van de kerkwijding omhoog geheven (<i>verheven</i>) en aan het volk getoond. Het volk zong dan: 'God zij dank gebracht!'<br>
+
-
Het feest van Kruisverheffing is van oorsprong eigenlijk het feest van kerkwijding van deze kerk met het gebruik om het kruis op te heffen en te tonen.<br>
+
-
Het gevonden kruis werd door de heilige Helena in stukken verdeeld. Een groot deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome.<br>
+
-
Vanaf de tijd van de kruistochten werden de kruisrelieken over heel wat kerken verspreid en daarmee verspreidde zich ook het feest van de Kruisverheffing. Het werd m.n. gevierd op de plaatsen waar de relieken terechtkwamen.<br>
+
-
Het tonen van het kruis als teken van de verlossing door Jezus verspreidde zich uiteindelijk in hele Kerk. De katholieke Kerk en een deel van de Orthodoxe kerk vieren de Kruisverheffing op 14 september. Een ander deel van de Orthodoxe kerk viert de Kruisverheffing in lijn met de Juliaanse kalender op 27 september. Op de dag van het feest wordt er in de orthodoxe kerken gevast. Het feest van Kruisverheffing vestigt de aandacht op het lijden en kruisdood van de Heer als instrument van onze verlossing.<br>
+
-
In onze kerk is er aansluitend op het feest van de Kruisverheffing, op 15 september, is de gedachtenis aan het lijden van Maria: de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten.<br>
+
-
In de katholieke Kerk heeft het feest als het op zondag valt voorrang op de normale zondagsliturgie.<br>
+
<br>
<br>
-
<b>Wist u dat?</b>
+
<b>[[Geloofscursus|geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
-
* de voordeuren en één zijdeur van de [[St. Jozefkerk]] van een nieuwe eiken bekleding voorzien zijn?
+
Op maandagavond 28 september zijn wij gestart met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
-
* dit helaas nodig was?
+
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (<i>Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie</i>).<br>
-
* dit in totaal ongeveer 220 euro per deur gekost heeft?
+
-
* wij de sponsor van een van deze deuren dankbaar zijn voor zijn/haar gebaar?
+
-
* andere sponsoren altijd welkom zijn?
+
-
* wij binnenkort hopen te kunnen beginnen met de vervanging van de meer dan 40 jaar oude verwarming van de [[St. Augustinuskerk]]?
+
-
* u nog altijd na de Mis van 11.00 uur koffie kunt komen drinken in de [[Parochiezaal]]?
+
-
* het daar in de regel bere-gezellig is?<br>
+
<br>
<br>
-
 
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
<br>
<br>
-
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
+
<b>Ziekencommunie</b><br>
-
In Meers: Mia Janssen-Bours (<i>93 j.</i>), Aelserhof 1K715.<br>
+
In Elsloo: donderdagochtend 3 oktober.<br>
 +
In Meers: dinsdagavond 1 oktober is verplaatst naar dinsdag 24 september.<br>
<br>
<br>
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 8 okt 2019 om 23:08

H. John Henry Newman
John Henry Newman (1801-187(<i>), een van de vruchtbaarste religieuze denkers en een van de grootste Engelse prozaschrijvers uit de 19de eeuw wordt op zondag 13 oktober a.s. in Rome heilig verklaard door paus Franciscus I.
Vanaf zijn tienerjaren was Newman een overtuigd Christen. Hij was van Anglicaanse origine en werd tijdens zijn verblijf en werk aan universiteit van Oxford de leider van de zogenaamde Oxfordbeweging (1833-45) die voor een ongekend Christelijk reveil in Groot-Brittannië zorgde. In 1845 werd hij mede ten gevolge van zijn historisch onderzoek van het Christendom katholiek. Door zijn invloed volgden vele honderden intellectuelen hem in zijn overgang naar Rome.
Newman werd katholiek priester, stichtte de Oratorianen in Engeland en publiceerde enorm veel. Zijn invloed was enorm. Als genie en originele denker werd hij werd niet altijd begrepen. In 1879 werd hij kardinaal. Veel denkers en bekeerlingen uit de tweede helft van de 19de en de hele 20ste eeuw hebben zijn invloed ondergaan. Zowel zijn preken als zijn vele andere werken zijn nog altijd boeiend en inspirerend. Getuige hiervan is de niet aflatende stroom van publicaties over hem. Newman heeft zeker een boodschap en actualiteit voor onze tijd.

Getuigenis door het leven (uit een preek van John Henry Newman)
Een godsdienstig mens heeft niet de bedoeling zijn buren tot de orde te roepen. Hij bemoeit zich met zijn eigen zaken. Maar zijn buren zien hem en worden daardoor onwillekeurig [aan hun plicht] herinnerd.
Zij zien dat hij zich goed gedraagt, dat hij bezadigd is, eerbiedig en gewetensvol. Hij laat zich niet door overdrijvingen meesleuren en is correct in zijn taal. Hij bidt regelmatig en gaat naar de kerk voor een bezoek aan het H. Sacrament. Dat alles zien zij, en of hij het nu bedoelt of niet, zij worden daardoor herinnerd aan hun plicht. En aangezien zij daar niet van houden, houden zij ook niet van degenen die hen eraan herinneren.
Wanneer dit reeds gewone mensen te beurt valt, mensen die een vroom leven wensen te leiden zonder er een beroep van te willen maken, hoe denkt u dan niet, dat het ons te beurt zal vallen, bedienaren van Christus, die de plicht hebben ons beroepshalve zo te gedragen?
Alles in een geestelijke zou voor de mensen zó moeten zijn, dat het hen herinnert aan de toekomstige wereld ... . Zijn functies zelf herinneren eraan. Men ziet hem in de kerk bidden, dopen, preken. Hij geeft godsdienstonderricht aan de kinderen. Men ziet hem in charitatieve werken, of men ziet hem studeren. Zijn leven heeft een doel, dat boven de zichtbare wereld uitgaat. Al wat hij doet is er uiteraard op gericht er de mensen aan te herinneren dat de tijd [hierbeneden] kort is, de dood een werkelijkheid, en de eeuwigheid lang.
Welnu, wanneer dit zo is, denkt u dat mensen die doorgaans onverschillig en ongodsdienstig door het leven gaan, daar graag aan herinnerd worden? Nee. En nog veel minder wanneer de geestelijke hen op hun afwijkingen en fouten wijst en hen zoveel mogelijk intoomt.
Zo zult u tot de bevinding komen, dat de wereld zich in alle tijdperken weerbarstig heeft geloond en haar uiterste best heeft gedaan om zich af te maken van mensen die boete en heiligheid prediken. Zij wilde Mozes stenigen, zij wierp Daniël in de leeuwenkuil en de drie jongelingen in de vuuroven. Paulus werd onthoofd en Petrus gekruisigd, anderen werden aan het vuur overgeleverd, nog anderen tot de dood gefolterd. (P.S. vii, 10, 146-147</i>)

Voor de vroege planners
De allerzielendienst met gravenzegening is op zondag 3 november om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Op maandagavond 28 september zijn wij gestart met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: donderdagochtend 3 oktober.
In Meers: dinsdagavond 1 oktober is verplaatst naar dinsdag 24 september.

Persoonlijke instellingen