Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wist u dat?

 • wij acht kazuifels, waaronder een uitzonderlijk mooi St. Jozefkazuifel gekregen hebben, van een bevriende kloostergemeenschap?
 • het St. Jozefkazuifel reeds naar de St. Jozefkerk is overgebracht en dat de andere verdeeld worden naar behoefte van onze drie kerken?
 • wij een heel mooie piëta gekregen hebben?
 • deze 90 cm hoog is?
 • en volgens ons te plaatsen valt onder Jugendstil of art déco?
 • wij het beeld daarom menen te kunnen dateren in de 1920-1930er jaren?
 • wij uiteraard open staan voor deskundigen die er meer van weten dan wij?
 • deze piëta, op de bijbehorende piëdestal, in de St. Gerarduskapel van de St. Jozefkerk geplaatst is?
 • wij in november gestart zijn met een H. Mis in het Arabisch op de tweede zaterdag van de maand?
 • wij hiermee tegemoet willen komen aan de vraag van een hele groep Arabisch sprekende Christenen die in de wijde omgeving wonen?
 • deze H. Mis door een Iraakse priester wordt verzorgd?
 • de eerste keer meer dan 60 personen deelnamen?
 • dit een Rooms Katholieke Mis is maar van een andere ritus?
 • in dit geval de Syro-Malabaarse ritus is?
 • de R.K. Kerk meerdere liturgische riten kent?
 • maar dat de absoluut meest verspreide vorm de Romeinse liturgie is, die wij vieren?
 • in andere riten, de taal, volgorde van een aantal riten en de uitgebreidheid van diverse misonderdelen verschillen?
 • dat het hier wel om onze Kerk en ons geloof gaat?
 • de uurslag van de kerkklok in Meers af en toe een slag teveel had?
 • dit lange tijd niet opgemerkt werd?
 • het een moeilijk op te lossen software-probleem was?
 • maar dat het intussen opgelost is?
 • wij onze vormelingen van vrijdag 22 november en hun ouders willen feliciteren?


De eerste H. Communie 2020
De communieviering in 2020 is op zondag 17 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2019. Dan opent het inschrijfformulier op onze website. De lessen beginnen op dinsdag 7 januari 2020. De ouderavond is op woensdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info op onze website. In afwijking van de laatste paar jaren en van eerdere berichten zijn vanwege de beschikbaarheid van onze medewerk(st)ers de lessen niet op maandag maar op dinsdag.

Het feest van Christus koning.
Op zondag 1 december vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het feest van Jezus Christus, koning van het heelal. Heel het jaar lang hebben we het leven van de Heer gevolgd, van de aankondiging door de engel aan Maria, zijn geboorte, zijn opdracht in de tempel, het bezoek van de wijzen, zijn lijden, dood, verrijzenis en Hemelvaart. We hebben de nederdaling van de H. Geest herdacht en daarnaast de feesten van de Heer gevierd, zoals Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en het feest van het H. Hart. Het kerkelijk jaar sluit met het feest van Christus koning. Dit feest wijst vooruit naar de wederkomst van de Heer, wanneer Hij heel de schepping zal oordelen en wanneer Hij Zijn Rijk definitief zal vestigen.
Jezus Christus, Gods Zoon, is degene voor wie het heelal geschapen is. Hij is het die het hoofd is van alles en allen. Het is een troostrijke gedachte te weten dat onze Heer en God die een van ons is geworden, die de dood heeft overwonnen in Zijn verrijzenis nu troont boven alles en ons eens bij zich thuis verwacht. Intussen leidt Hij ons allen met Zijn Voorzienigheid. Op de laatste dag echter zal Hij allen die op Hem vertrouwen tot Zich voeren.
Op zondag 8 december begint dan de adventstijd. Het is de periode van vier weken waarin wij ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Ter voorbereiding op het kerstfeest nodigt de Kerk ons uit om ons gedurende vier weken innerlijk klaar te maken om de Heer welkom te heten in ons hart.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Sef Crombag (87 j.), St. Gillisstraat 14; Tiny Willems-Dolmans (91 j.), Wijngaardstraat 29.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 5 december.
In Meers: op dinsdagavond 3 december.

Persoonlijke instellingen