Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

H. John Henry Newman
John Henry Newman (1801-187(<i>), een van de vruchtbaarste religieuze denkers en een van de grootste Engelse prozaschrijvers uit de 19de eeuw wordt op zondag 13 oktober a.s. in Rome heilig verklaard door paus Franciscus I.
Vanaf zijn tienerjaren was Newman een overtuigd Christen. Hij was van Anglicaanse origine en werd tijdens zijn verblijf en werk aan universiteit van Oxford de leider van de zogenaamde Oxfordbeweging (1833-45) die voor een ongekend Christelijk reveil in Groot-Brittannië zorgde. In 1845 werd hij mede ten gevolge van zijn historisch onderzoek van het Christendom katholiek. Door zijn invloed volgden vele honderden intellectuelen hem in zijn overgang naar Rome.
Newman werd katholiek priester, stichtte de Oratorianen in Engeland en publiceerde enorm veel. Zijn invloed was enorm. Als genie en originele denker werd hij werd niet altijd begrepen. In 1879 werd hij kardinaal. Veel denkers en bekeerlingen uit de tweede helft van de 19de en de hele 20ste eeuw hebben zijn invloed ondergaan. Zowel zijn preken als zijn vele andere werken zijn nog altijd boeiend en inspirerend. Getuige hiervan is de niet aflatende stroom van publicaties over hem. Newman heeft zeker een boodschap en actualiteit voor onze tijd.

Getuigenis door het leven (uit een preek van John Henry Newman)
Een godsdienstig mens heeft niet de bedoeling zijn buren tot de orde te roepen. Hij bemoeit zich met zijn eigen zaken. Maar zijn buren zien hem en worden daardoor onwillekeurig [aan hun plicht] herinnerd.
Zij zien dat hij zich goed gedraagt, dat hij bezadigd is, eerbiedig en gewetensvol. Hij laat zich niet door overdrijvingen meesleuren en is correct in zijn taal. Hij bidt regelmatig en gaat naar de kerk voor een bezoek aan het H. Sacrament. Dat alles zien zij, en of hij het nu bedoelt of niet, zij worden daardoor herinnerd aan hun plicht. En aangezien zij daar niet van houden, houden zij ook niet van degenen die hen eraan herinneren.
Wanneer dit reeds gewone mensen te beurt valt, mensen die een vroom leven wensen te leiden zonder er een beroep van te willen maken, hoe denkt u dan niet, dat het ons te beurt zal vallen, bedienaren van Christus, die de plicht hebben ons beroepshalve zo te gedragen?
Alles in een geestelijke zou voor de mensen zó moeten zijn, dat het hen herinnert aan de toekomstige wereld ... . Zijn functies zelf herinneren eraan. Men ziet hem in de kerk bidden, dopen, preken. Hij geeft godsdienstonderricht aan de kinderen. Men ziet hem in charitatieve werken, of men ziet hem studeren. Zijn leven heeft een doel, dat boven de zichtbare wereld uitgaat. Al wat hij doet is er uiteraard op gericht er de mensen aan te herinneren dat de tijd [hierbeneden] kort is, de dood een werkelijkheid, en de eeuwigheid lang.
Welnu, wanneer dit zo is, denkt u dat mensen die doorgaans onverschillig en ongodsdienstig door het leven gaan, daar graag aan herinnerd worden? Nee. En nog veel minder wanneer de geestelijke hen op hun afwijkingen en fouten wijst en hen zoveel mogelijk intoomt.
Zo zult u tot de bevinding komen, dat de wereld zich in alle tijdperken weerbarstig heeft geloond en haar uiterste best heeft gedaan om zich af te maken van mensen die boete en heiligheid prediken. Zij wilde Mozes stenigen, zij wierp Daniël in de leeuwenkuil en de drie jongelingen in de vuuroven. Paulus werd onthoofd en Petrus gekruisigd, anderen werden aan het vuur overgeleverd, nog anderen tot de dood gefolterd. (P.S. vii, 10, 146-147</i>)

Voor de vroege planners
De allerzielendienst met gravenzegening is op zondag 3 november om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Op maandagavond 28 september zijn wij gestart met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: donderdagochtend 3 oktober.
In Meers: dinsdagavond 1 oktober is verplaatst naar dinsdag 24 september.

Persoonlijke instellingen