Angelus

Uit Parwiki

Betekenis

Het Angelus of de Engel des Heren is een gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: 's morgens, 's middags en 's avonds.
Voorheen stopten de gelovigen hun werkzaamheden om dit gebed te bidden. Tegenwoordig is dit grotendeels in onbruik geraakt.
Het Angelus-gebed laat ons -net zoals de Rozenkrans- stilstaan bij de menswording van Gods Zoon.
Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje.
Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven, die na telkens ca30 seconden tweemaal herhaald wordt. Men bid dan de hieronder vermelde drie aanroepingen, telkens gevolgd door een Weesgegroet. Tenslotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid. Men bidt dan het afsluitende gebed.
De benaming 'Angelus' is afgeleid van de Latijnse beginwoorden van dit gebed: 'Angelus Domini nuntiavit Mariæ' ('De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt').
In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571. In de paastijd (vanaf 1742) wordt het Angelus vervangen door het Regina coeli (Koningin des Hemels).
Sinds paus Johannes XXIII (1958-62) bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12 uur 's middags, voorgaat in het Angelus-gebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis. 's Zomers doet hij dat vanuit het raam van zijn studeerkamer in Castel Gandolfo. Na het Angelus spreekt de paus een kort stichtelijk woord en begroet de pelgrims.

In onze parochie luiden de klokken van onze drie kerken het Angelus om 8.01; 12.01 en 18.01 uur.

De tekst

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet ...
Zie de Dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw Woord.
Wees gegroet ...
En het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet ...
Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Wij bidden U, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

De angelus-bidders van Jean-François Millet (1857-9)