Sacramentsprocessie

Uit Parwiki


Helaas hebben wij na de coronatijd in 2022 moeten besluiten om geen Sacramentsprocessies meer te houden.


Processiehemel St. Jozefkerk

1 Geloof in de Eucharistie

Bij de Sacramentsprocessie staat, net zoals bij de Eerste H. Communie, de H. Eucharistie centraal. Het gaat hier over een geheim van ons geloof, want onder die gedaanten van brood en wijn komt de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, zelf aanwezig. Wij geloven immers dat Jezus zelf aanwezig komt in de gedaanten van brood en wijn in de H. Eucharistie. Dit geloof is helemaal gebaseerd op de woorden van de Heer bij het Laatste Avondmaal op de avond voor Hij aan het kruis stierf.
Hij wist dat Hij de volgende dag zou sterven en gaf toen de Eucharistie als afscheidsgeschenk aan Zijn Kerk en als middel om onder ons aanwezig te zijn.

2 Een dwaasheid van het Christendom

Het geloof in het H. Sacrament is een dwaasheid van het Christendom, dat wil zeggen het is onbegrijpelijk voor wie het licht van het geloof niet gekregen heeft. Het maakt onderdeel uit van de nog grotere dwaasheid van het Christendom, nl. het geloof dat die man uit Nazaret die aan het kruis gestorven is aan het begin van onze tijdrekening ook de Zoon van God is.
Hun ogen, oren, neus, smaak noch tastzin konden de apostelen leren dat die man met wie ze optrokken de Zoon van God was. Hij zag eruit zoals andere mannen. Net zomin kunnen onze zintuigen ons leren dat de Zoon van God werkelijk in het H. sacrament aanwezig is. Alleen met de ogen van het geloof kunnen wij inzien en aanvaarden dat dit brood en deze wijn door de woorden van de priester "Dit is mijn Lichaam" en "Dit is Mijn Bloed" veranderen in Zijn Lichaam en Bloed.
Zoals de apostelen niet inzagen en begrepen dat die Jezus waar zij mee optrokken de Zoon van God was voordat zij de gave van het geloof van de H. Geest gekregen hadden, zo kunnen ook wij niet geloven in dit grote geheim zonder dat wij de gave van geloof hebben ontvangen. Om deze gave van het geloof te kunnen krijgen moet ons dit geloof verkondigd worden en moet daarnaast in ons een persoonlijke band met onze Heer en God groeien.
Uiteindelijk zal Zijn genade ons hart en verstand moeten bewegen om ons dit geloof te geven.
Van dit geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in het H. Sacrament getuigen wij in de Sacramentsprocessie. Het is op dit geloof dat de aanbidding van het H. Sacrament gebaseerd is.

Moge dit geloof onze harten doen branden om Hem keer op keer weer waardig in de H. Communie te ontvangen.

3 Het ontstaan van de Sacramentsprocessie

Het gebruik van het houden van een sacramentsprocessie rond het feest van Sacramentsdag is in onze streken ontstaan, nl. in Luik, m.n. onder invloed van de H. Juliana van Cornillon. In het midden van de 13de eeuw werd het een algemeen gebruik in de hele Kerk. In de 13de eeuw behoorde onze streek bij het gebied, cultuur en invloed van Luik.
Tijdens de sacramentsprocessie draagt de priester de H. Hostie in een monstrans. Het is een gebruik dat hij dan onder een baldakijn loopt die "hemel" (ook wel processiehemel) heet.

De tekst van het Laatste Avondmaal
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: `Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.'

Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: `Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.'
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. (1 Kor. 11,23-26)