Meers, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren 2021 en 2022 (in euro's)

BATEN 2021 2022 LASTEN 2021 2022
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 5.685,46 5.792,82 salarissen, sociale lasten, vergoedingen,

verzekeringen van geestelijke, enz.

15.704,71 15.547,68
collectes voor eigen kerk 1.073,38 2.947,66 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

9.646,15 5.158,35
stipendia voor H.H. Missen 2.059,50 1.765,00 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 0,00 altaarbenodigdheden 25,00 151,24
uitvaartdiensten 0,00 475,00 offerkaarsen 0,00 1.005,09
offerblokken, kaarsen etc 2.104,47 1.173,82 overige kosten eredienst 0,00 0,00
giften 300,00 500,00 koren, misdienaars 0,00 0,00
overige kerkelijke diensten 0,00 0,00 diversen 0,00 0,00
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 7.129,00 7.237,28 parochieblad, enz. 0,00 569,99
Gods Akker, kerkhof 2.675,00 4.570,00 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (opbr. uit bezittingen, spaarrek.) -146,69 -159,45 bisdom, dekenaat 2.386,08 291,20
FUNCTIONELE INKOMSTEN BEHEERSKOSTEN
subsidies 0,00 0,00 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 0,00 0,00
TEKORT 6.881,82 0,00 SALDO 0,00 1.578,58
TOTAAL 27.761,94 24.302,13 TOTAAL 27.761,94 24.302,13