Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 26 november - 9 december 2022

Wist u dat?

  • er 6 nieuwe rondbrengers voor de actie Kerkbijdrage zich gemeld hebben?
  • er in het afgelopen jaar 2 helaas hebben moeten afhaken vanwege de gevorderde leeftijd?
  • gelukkig er ook extra hulp bij de poetsploegen is opgedaagd?
  • wij daar heel dankbaar voor zijn?
  • ons Jeugdkoor een gastvioliste uit Polen op bezoek had?
  • deze de H. Mis van zondag 20 november opgeluisterd hebben?
  • koor en violiste meer dan gehoord mochten worden?
  • u elke zondag na de H. Mis van 11:00 terecht kunt in de parochiezaal voor een kop koffie en gezellige babbel?


Advent
Bij advent kan je een heel verhaal houden over verwachting en uitzien naar iets wat moet komen. De kern van de adventstijd is je voorbereiden op de viering van de geboorte van de Heer. Ieder jaar vieren wij de grote geheimen van de Menswording van Jezus. Jezus's menswording, boodschap, dood en verrijzenis vormen de kern van ons Christelijk leven. Zij hebben zo een diepgang dat men er een leven lang mee aan de slag kan. Om ons Christenen met deze Heer te verbinden wordt als het ware het leven en de boodschap van de Heer over het hele jaar "uitgesmeerd", zodat wij de tijd en gelegenheid hebben om steeds opnieuw stil te staan bij een bepaald onderdeel. Met kerstmis is dat uiteraard het wonder van Gods Zoon die mens wordt.
De komst van Jezus in deze wereld was niet een gebeurtenis die zonder voorbereiding of context gebeurde. Jezus werd mens in Israël, binnen een volk dat door God voorbereid was op Zijn komst. Het hele Oude Testament leerde het volk om -met vallen en opstaan- God als de enige God en Schepper te erkennen. Het volk leerde dat God begaan was met Zijn volk en kreeg via de profeten te horen dat God zou ingrijpen in de geschiedenis en een Messias, een gezalfd zou sturen, ook al bleven de details over wie hij was, wat hij zou doen, enz. verborgen.
Vlak voor en ten tijde van het begin van het optreden van Jezus, vermoedelijk op het einde van het jaar 28, trad nog een laatste profeet op: Johannes de Doper die het volk opriep zich voor te bereiden op het aanstaande optreden van Gods gezant.
De adventstijd is de periode in het kerkelijk jaar waarin wij ons als het ware verplaatsen naar het Joodse volk dat vol verwachting uitkijkt naar de Messias en waarin wij de oproep van Johannes overwegen om ons voor te bereiden op Gods komst in deze wereld.
Advent een tijd daarom enerzijds van verwachting en anderzijds van de oproep tot inkeer. Moge deze tijd een hulpmiddel zijn om ons dichter te brengen bij de Ene om wie het allemaal gaat: onze Heer en God Jezus Christus.

Mis op zaterdag 26 november om 18:00 u. in Meers
Op zaterdagavond 26 november is Meers slecht bereikbaar en vermoedelijk heel erg druk. Uit voorzorg hebben wij naar analogie van carnavalszaterdag in het verleden de H. Mis laten vervallen. Er zal om 18:00 u wel een extra H. Mis zijn in de Mariakerk. Wij zullen na afloop evalueren of dit de beste wijze van handelen was.

H. Vormsel op vrijdag 9 december
Vicaris Goulmy zal het H. Vormsel toedienen aan 13 jongeren uit onze parochie om 19:00 u. in de Mariakerk. De ochtendmis van 8:30 u vervalt die dag. De vormseldienst is overigens vrij toegankelijk.

Pelgrimsreis naar Lourdes 2023
We willen vanuit de parochie de mogelijkheid bieden om samen een pelgrimstocht naar Lourdes te maken.
Voordat we gaan organiseren willen we graag weten hoe groot de interesse hiervoor is. Wilt u graag (nog een keer) mee? Welke periode heeft uw voorkeur (mei of september)? Als u interesse heeft, kunt u dit laten weten aan onze diaken, Jan Sietzema. Via e-mail: jsietzema1950@kpnmail.nl telefoonnr: 046-4378113
De pelgrimsreis wordt georganiseerd door Het Huis voor de Pelgrim. Zodra wij de informatie van de reisorganisatie binnen hebben, organiseren wij een informatie-avond.
Uw aanmelding is volledig vrijblijvend!

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart en 16 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopelingen uit de afgelopen tijd en hun ouders:
In Elsloo: Géro Cuijpers, Hazenkampstraat 104, Brunssum. In Meers: Raf Leers, Rijdtstraat 15, Susteren.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Frans Kengen (85 j.), Hugo de Grootstraat 10; Leo Jennissen (79 j.), Burg. Jasparstraat 16.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 1 december.
In Meers: op dinsdagavond 6 december.

Persoonlijke instellingen