Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 17 februari - 1 maart 2024

Wist u dat?

  • de verwarming St. Jozefkerk behalve enkele storingen in de stuurelectronica die opgelost zijn ook nog een probleem heeft met de vlambewaking?
  • dit werk enkel door een een erkende firma gedaan kan worden?
  • wij zo wie zo bezig waren met een nieuw onderhoudscontract?
  • het onderhoudscontract getekend is maar wij moeten wachten totdat deze firma de kans heeft op een volledige herkeuring en herstel van de installatie?
  • dit niet voor de nabije toekomst zal zijn?
  • wij dus hopen op een heel warm voorjaar?


De Vastentijd
De Kerk biedt ons van tijd tot tijd een periode van extra bezinning, van verdieping, van bekering. De vastentijd, of de veertigdagentijd is zo'n periode.
De vastentijd heeft tot doel ons geestelijk leven op hoger peil te brengen om ons zo voor te bereiden op het Paasfeest. Door boete en bekering willen we ons zuiveren om het grootste feest van het kerkelijk jaar te kunnen vieren. Vasten is 40 dagen lang vier wegen bewandelen:
vasten: jezelf iets ontzeggen; afstand doen van dingen die je graag hebt, doet ons alles naar waarde schatten. Zo worden ze een wegwijzer naar God.
bidden: je afkomst als kind van God erkennen; in gebed ontdekt de mens de kern van zijn bestaan.
delen: zorg dragen voor anderen is een dure plicht; delen met hen die tekort hebben is het hart van ons Christelijk geloof.
bekering: vasten is een tijd van zelfonderzoek; alles op een rijtje zetten. Onze doopbeloften hernieuwen. Onze wereld staat vaak ondersteboven. Alleen God kan alles rechtzetten.

Vastenactie
Dit jaar willen wij een project van Kerk in Nood steunen, genaamd: "Help moedige zusters in Oekraïne". U vindt dit project https://kerkinnood.nl/dossiers/oekraine/ en kunt het uiteraard direct zelf steunen.
Wij zullen de ingezamelde gelden naar dit project overmaken.
Religieuze zusters in Oekraïne zijn bijna uitgeput. Ze openen hun kloosters voor vluchtelingen, troosten wanhopige vrouwen en kinderen en verzorgen gewonden. U kunt veel voor hen betekenen.
Miljoenen vluchtelingen
Na een jaar oorlog zijn in Oekraïne miljoenen mensen op de vlucht – vooral vrouwen en kinderen. Sommigen zijn naar het buitenland gereisd, maar velen hopen nog steeds naar huis te kunnen terugkeren. Zij hebben uw steun meer dan ooit nodig.
Opvang hele gezinnen in weeshuizen
144 zusters helpen wie alles verloren hebben. Zo ook de 'Dienaressen van Maria' die 30 gezinnen in hun weeshuizen hebben opgenomen. Met uw gift zorgen ze voor voedsel, kleding en hygiëneproducten.
Geestelijke steun
De zusters zijn erg begaan met de kinderen, die vaak vreselijke dingen hebben meegemaakt. De gezinnen vinden hier ook geestelijke steun. "We bidden 's avonds samen de rozenkrans in onze kloosterkapel. Als de alarmsirenes loeien, schuilen we in de kelder voor de dreiging van luchtaanvallen", legt een van de zusters uit.
Duizenden ontheemde gezinnen zijn afhankelijk van hun steun. Helpt u mee?

Ziekenzalving.
In de Jacobus-brief lezen we: "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden". (Jak. 5,14-15)
Al sedert de oudste tijden dient de Kerk de Ziekenzalving toe om de zieken in de hand van de lijdende en verheerlijkte Heer te plaatsen opdat Hij hen zou opbeuren en behouden. Meer nog, zij spoort hen aan om zich vrijwillig bij het lijden en sterven van Christus aan te sluiten en aldus hun deel tot het welzijn van het volk van God bij te dragen.

Voor wie is het?
De Ziekenzalving is bedoeld om mensen, die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn, de kracht te geven hun lijden te dragen. Dit is de theorie. In praktijk zien we maar al te vaak dat een priester pas geroepen wordt als de zieke al stervende is en niet of nauwelijks meer aanspreekbaar. Uiteraard is het niet te vermijden dat mensen acuut in levensgevaar kunnen komen, maar in veel situaties wordt erg lang gewacht met dit sacrament. Dit is jammer, want daardoor missen velen de kracht en troost, die dit sacrament kan bieden.
Het sacrament van de Ziekenzalving is m.n. zinvol als iemand weliswaar ernstig ziek is, maar het toch nog bewust kan meemaken. Veelal kan men dit sacrament in gezins- of familieverband vieren, als men het op tijd ter sprake brengt. Iedere zieke die dit ontvangt, krijgt ook zichtbaar sterkte, kracht, rust om zijn lijden te dragen en soms genezing.
Dit sacrament is bedoeld voor zieken en niet alleen voor mensen voor wie alle hoop op beterschap vervlogen is.
Als het mogelijk is, probeer te anticiperen dat er ook momenten zijn waarop er geen priester direct beschikbaar is of waarop deze telefonisch onbereikbaar is, b.v. als uw pastoor les geeft, tijdens een Uitvaart, zondagsmis, enz.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, Elsloo. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en zijn ouders:
In Elsloo: Job Wouters, Dijksteeg 3.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Ron van Poppel (71 j), Schuttersdreef 26; Els Geurts (70 j), Lanaken.