Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 10 - 23 juni 2023

Sacramentsdag
Het feest van Sacramentsdag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren (11 juni 2023). Het is in deze periode dat de Sacramentsprocessies gehouden worden om het geloof in Jezus, die aanwezig is in de H. Eucharistie uit te dragen. Helaas hebben wij in 2022 na de corona-crisis moeten besluiten om na eeuwen geen processie meer te houden bij gebrek aan belangstelling.
Het feest is ontstaan in onze streken. De grote stimulans achter dit feest waren de visioenen van de H. Juliana van Cornillon (ook wel van Luik) (ca 1192-1258) vanaf 1212 (waarschijnlijk). In een visioen zag zij de maan met een hap eruit. Pas na twee jaar begreep zij de betekenis ervan: de maan was de Kerk of het kerkelijk jaar, waaraan nog iets heel belangrijks ontbrak: een feestdag ter ere van het Heilig Altaarsacrament. In 1246 werd deze feestdag ingevoerd in het bisdom Luik, waartoe Elsloo toen ook behoorde.
Paus Urbanus IV voerde het feest in 1264 in voor de hele Kerk. Hiermee benadrukte hij de liefde van Christus die onder ons wil blijven tot aan het einde der tijden. Want zo stelt hij in de Eucharistie is "Christus in zijn eigen substantie onder ons aanwezig", want toen hij ten hemel opsteeg zei hij tegen de apostelen "Zie ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld", zo troostte Hij hen met de genadevolle belofte dat Hij met hen zou zijn en dat zelf door zijn lichamelijke aanwezigheid".
Toen ontstonden de bekende Eucharistische hymnen geschreven door St. Thomas van Aquino, "O Salutaris Hostia", "Tantum Ergo Sacramentum" en "Panis Angelicus".

Feest van het H. Hart
Op de derde vrijdag na Pinksteren (16 juni 2023) wordt het feest van het H. Hart van Jezus gevierd.
De Kerk viert dan de goedheid en mensenliefde van de Heer die zover ging dat Hij Zijn hart letterlijk voor ons liet doorboren. Een H. Hartbeeld, beeldt dan ook Jezus uit met een doorboord en met doornenkroon omwonden hart.
Er zijn oude aanzetten voor deze devotie. Het huidige feest van het H. Hart ontstond tussen 1673-75, naar aanleiding van de verschijningen aan de H. Margaretha Maria Alacoque (1647-1690). Het werd pas een feest voor hele Kerk onder paus Leo XIII in 1899. In de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw kende de H. Hartdevotie een grote verspreiding.

Ringleidingen
In de laatste maanden hebben wij diverse klachten gehad over het niet werken van de ringleidingen in de kerken. Na iedere klacht hebben wij de betreffende ringleiding getest en gemeten of ze beantwoordt aan de standaard. De ringleidingen waren telkens in orde. Het probleem bleek iedere keer te zijn: nieuwe hoorapparaten waarbij de functie ringleiding (vroeger standaard of door gebruiker in te stellen) niet door de audicien was ingesteld.
Mocht u een defect aan ringleiding of anderszins menen vast te stellen, laat het ons weten. Het is onmogelijk om alle (technische) installaties voor elke dienst te checken en wij willen alles graag in orde hebben.

Wist u dat?

 • min of meer toevallig een aantal werken in en om de St. Jozefkerk behoorlijk opschieten?
 • het houtwerk van de pastorie en garage buiten zijn geschilderd?
 • de dakkapel aan de westzijde is onder handen genomen?
 • de voordeur van de kerk is gerepareerd en wacht op de laatste schilderbeurt?
 • er aan het houtwerk van de boeiboorden gewerkt wordt?
 • wij tijdens de H. Mis van 11:00 u. in Mariakerk de livestream van de H. Mis zullen uitzenden in de Parochiezaal?
 • op deze manier ouders van hele kleine kinderen daar de Mis kunnen volgen met hun spruitjes indien deze te rumoerig worden in de kerk?
 • een aantal ouders ontdekt hebben dat je in de zijbeuk gemakkelijk de H. Mis kan volgen met een klein kind?
 • je indien een kind stoort dan wel zorg nodig heeft je zo naar de Parochiezaal kan gaan?
 • je daar dan de rest of een stuk van de Mis tot het probleempje is opgelost kan volgen?
 • dat helemaal niet stoort?
 • de meeste mensen in het schip van de kerk zelfs nooit is opgevallen?


Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 17 september en 8 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Bertha Herberighs-Pennings (93 j.), Aelserhof 51K 706.