Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 25 mei - 7 juni 2024

Enkele teksten over de Eucharistie naar aanleiding van sacramentsdag uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:
1377De eucharistische tegenwoordigheid van Christus begint op het ogenblik van de consecratie en duurt zolang de eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in elk van beide gedaanten en geheel in elk deel ervan, zodat door het breken van het brood Christus niet opgedeeld wordt.
1378De verering van de Eucharistie. In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knielen of door een diepe buiging te maken als teken van aanbidding. "De katholieke kerk kent deze eredienst van aanbidding toe aan het sacrament van de Eucharistie, niet alleen gedurende de mis, maar ook buiten deze viering. Met de grootste zorg bewaart zij de geconsacreerde hosties, biedt zij ze de christengelovigen ter plechtige verering aan en draagt zij ze in processie rond".
1379 De heilige reserve (het tabernakel) was eerst bedoeld om op waardige wijze de Eucharistie te bewaren opdat zij, buiten de mis, gebracht zou kunnen worden naar de zieken en afwezigen. Door de verdieping van het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in zijn Eucharistie heeft de kerk de zin ontdekt van de stilzwijgende aanbidding van de Heer, aanwezig onder de eucharistische gedaanten. Daarom moet het tabernakel een bijzonder waardige plaats krijgen in het kerkgebouw; het moet zodanig gemaakt zijn dat het de waarheid van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament onderstreept en zichtbaar maakt.
1380Het is uitermate passend dat Christus op deze unieke wijze aanwezig wilde blijven voor zijn kerk. Omdat Christus in zichtbare gestalte de zijnen zou verlaten, wilde Hij ons zijn sacramentele tegenwoordigheid geven; daar Hij zichzelf zou opofferen aan het kruis om ons te redden, wilde Hij ons de gedachtenis toevertrouwen van zijn liefde, waarmee Hij ons heeft bemind "tot het uiterste toe" (Joh. 13,1), tot het geven van zijn leven. In zijn eucharistische aanwezigheid blijft Hij inderdaad op mysterievolle wijze onder ons als Degene die ons bemind heeft en zich voor ons heeft overgeleverd, en Hij blijft het onder de tekenen welke deze liefde uitdrukken en meedelen:
De kerk en de wereld hebben de verering van de Eucharistie hard nodig. Jezus wacht op ons in dit sacrament van de liefde. Laten wij niet zuinig zijn met onze tijd als het erom gaat bij Hem samen te komen in aanbidding, in een beschouwend gebed vol geloof en erop gericht de zware schulden en misdaden van de wereld goed te maken. Dat onze aanbidding toch nooit ophoude. (Johannes Paulus II, Br. "Dominicae cenae" 3)

Wist u dat?

  • het H. Vormsel komend schooljaar op vrijdag 29 november zal worden toegediend?
  • kinderen en jongeren vanaf groep 8 kunnen meedoen?
  • ook volwassenen en adolescenten zich kunnen opgeven?
  • deze laatsten een eigen traject van voorbereiding krijgen?
  • u meer info vindt op onze website?
  • u altijd welkom bent bij een van onze koren?
  • kinderen en jongeren op vrijdagavond vrijblijvend een repetitie van het Jeugdkoor kunnen bijwonen in de parochiezaal?
  • repetitie voorlopig om 19:45 u. begint?
  • dit vrij laat is, maar helaas voorlopig niet anders kan vw. studie- en werkverplichtingen van onze dirigente?
  • ouders, grootouders enz. dan ook welkom zijn?


Ter overweging:
"Als je de redenen gebruikt van mensen om niet naar de kerk gaan toepast op andere gebieden, besef je hoe onlogisch de redeneringen zijn. Bijvoorbeeld:
Redenen om niet te douchen.*1. Als kind werd ik gedwongen.*2. Mensen die zeep maken doen dat alleen maar om het geld.*3. Ik douch alleen op speciale dagen zoals met Kerstmis en Pasen.*4. Mensen die douchen zijn hypocrieten; ze denken dat ze schoner zijn dan anderen.*5. Er zijn zoveel verschillende soorten zeep, dat ik niet kan beslissen welke de beste is.*6. Vroeger douchte ik wel, maar het begon me te vervelen, dus ben ik er
maar mee gestopt.*7. Van al mijn vrienden gaat er niemand onder de douche.*8. De badkamer is in de winter te koud en s zomers niet koel genoeg.*9. Ik ga wel douchen als ik ouder ben.*10. Ik heb er geen tijd voor, ik heb het zo druk met andere dingen." (uit: Rob Mutsaerts, Gewoon over geloof, Malherbe & Partner BV, 2014, 156)

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september en 13 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, Elsloo. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Elsloo: Ziarah Steine, Pennersstraat 9, Stein.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Marieke Notten-Engelen (91 j), St. Nicolaasstraat 2; Sef Schepers (86 j), Michiel de Ruyterstraat 12.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 6 juni.
In Meers: op dinsdagavond 4 juni.