Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 20 augustus - 2 september 2022

Wist u dat?

  • wij wel eens met de gedachte gespeeld hebben om enkele alpaca's of geiten aan te schaffen?
  • bij tijd en wijle deze genoeg te eten zouden hebben rond de St. Jozefkerk en rond het oude kerkhof?
  • een parochiaan de opkomende rimboe in Meers rond de kerk niet meer kon aanzien en eigenhandig alle onkruid verwijderd heeft?
  • wij dit bijzonder kunnen waarderen?
  • wij ons beestenplan maar weer opgeborgen hebben en ons voorlopig beperken tot schapen?


Overweging
We zijn christenen. Wij geloven in God zoals Hij zich aan ons heeft geopenbaard in Christus. Wij zijn gelovig. Dit wil waarachtig niet alleen zeggen dat wij een aantal verstandelijke stellingen over God voor waar houden zonder er verder veel aandacht aan te schenken. Wij zijn gelovig. Geloven is een wijze van zijn, een manier van bestaan. Wij leven in het geloof, zoals de vissen in het water en de vogels in de lucht. Als kinderen van God bevinden wij ons in het geloof als in ons eigen element. Onze ziel ademt in de atmosfeer van het geloof. Ons gehele bewuste leven wordt er door geïnspireerd, ook wanneer wij daar niet over nadenken en met de meest gewone, aardse dingen bezig zijn. Alles toch is zonde, zegt Paulus, wat niet in overeenstemming is met het geloof (Rom. 14, 23). Dit wijst er op dat ons christelijk leven een vorm van bestaan moet zijn waarin al het menselijke aan het geloof zijn zin en zijn zedelijke goedheid ontleent. Het geloof is onze eerste persoonlijke levenshouding. Wie 'persoon' zegt, zegt 'geheel'. Een persoonlijke levenshouding is een houding die zich uitdrukt en vertoont in elke bewuste daad die door ons menselijk 'ik' wordt gesteld. Over het geloof als persoonlijke levenshouding willen wij nu even nadenken. Wij geloven in God. De geloofshouding is dus een houding tegenover Cod. Die houding wordt ons gevraagd door een persoonlijk gebaar van God zelf. Het begin ligt bij God. Hij richt zich tot ons. Hij spreekt ons toe. Wij beantwoorden zijn woord door het geloof. Het geloof is dus een persoonlijk levensantwoord op Gods persoonlijke openbaring. In het geloof bevind ik mij bij God als 'ik' tegenover 'Gij'.
Maar beseffen wij wel wat dit betekent? Dat God zich aan ons openbaart wil niet zozeer zeggen dat Hij over zichzelf spreekt als een professor over een wetenschappelijk onderwerp. God geeft zich intiem aan ons te kennen in een gebaar, een uitnodiging, die Hij tot de diepste kern van onze persoonlijkheid richt, tot datgene in ons wat 'ik' zegt onze vrijheid, de zelfstandige bron van onze levenswil en ons levensontwerp.
Wij kennen allen het verschil tussen 'over zichzelf spreken' en 'zichzelf te kennen geven'. Wanneer ik mij tot een andere mens richt met een verlangen naar vriendschap, dan doe ik dat niet met een goed voorbereide en geordende redevoering over mijzelf. Redevoeringen over zichzelf houden de mensen veeleer om zich voor de andere te verbergen dan om zich aan een ander te openbaren, d.i. om het geheim van hun waarachtig wezen prijs te geven met een vraag naar wederkerigheid. Ik geef me aan de ander te kennen in een blik, een glimlach, een gebaar, een half woord, en vooral in mijn daden en in de expressiviteit van mijn gedraging tegenover hem. Er zijn zoveel kleine dingen die mij ineens toegang verlenen tot de gehele beminnelijke diepte van een goed mens. (J.H. Walgrave, Op de grondslag van het Woord. Openbaring en gelovig bestaan, Tielt, Lannoo, 1967, 93-95.)

Open monumentendag zondag 11 september a.s.
Voor de vroege planners: Op zondag 11 september is bij gelegenheid van Open Monumentendag de St. Augustinuskerk, incl. oksaal en toren open voor bezichtiging en wel van 14.00 tot 16.00 uur. Ons monumentaal Pereboom & Leyser-orgel wordt gedemonstreerd met mogelijkheid tot bespeling.

H. Vormsel op 9 december 2022
Het H.Vormsel voor Meers én Elsloo is dit jaar gepland op vrijdag 9 december om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal vicaris V. Goulmy het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf groep 8 en brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Ook oudere kinderen zijn welkom. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn telkens op 4,11,18 oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december. Er is geen les in de herfstvakantie en ook niet op 1 november (Allerheiligen)
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 1 oktober a.s. Vanaf dit jaar zal enkel in de even jaren het H. Vormsel toegediend worden in onze parochies.

geloofscursus 2022-2023
Wij hopen in de volgende Wegwijzer mededelingen te kunnen doen over de geloofscursus voor het komende seizoen.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 4 september, 9 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 2 augustus, 4 oktober, 1 november, 6 december en 3 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Gaan trouwen:
In Elsloo: Sjoerd Wouters en Miranda Reumkens.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 1 september.

Persoonlijke instellingen