Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 27 mei - 9 juni 2023

Wist u dat?

 • in de meimaand op dinsdag, woensdag en vrijdag de rozenkrans gebeden wordt, 20 minuten voor het begin van de Eucharistieviering?
 • elke maandagmiddag om 14:00 uur de rozenkrans gebeden wordt in de Parochiezaal?
 • enkele oud-Elsloonaren stom verbaasd waren toen zij ontdekten dat de Mariakapel van de St. Augustinuskerk overdag open is?
 • wij op onze beurt stomverbaasd waren over deze ontdekking?
 • er na elke H. Mis van 11.00 u. op zondag koffiedrinken is voor iedereen in de Parochiezaal?
 • er ca 30 mensen uit beide parochies aanwezig waren op de hoorzitting over de parochiefusie op 10 mei?
 • wij u op de hoogte zullen houden van de vervolgstappen?
 • wij heel dankbaar zijn voor het spontane initiatief van een parochiaan om het onkruid op Gods Akker aan te pakken?
 • en ook voor de schilderwerken buiten aan de pastorie en garage van Meers?
 • de vrijgekomen tijd en energie aan andere projecten besteed zal worden?
 • wij onze grafdelver Limpens danken voor het spontaan helpen verwijderen van te ruimen grafmonumenten in Meers?
 • dat onze vrijwilligersgroep minstens een volle dag werk heeft uitgespaard?
 • wij onze vaste medewerkers die in alle stilte alle mogelijke werken doen ook willen bedanken?


Ziekenzegen op donderdag 25 mei, a.s.
Op donderdag na Hemelvaart, e5 mei a.s., houden wij om 14.00 uur een dienst van handoplegging en gebed in de Mariakerk, m.m.v. de Zonnebloem en het St. Augustinuskoor. Daarna is het bekende gezellig samenzijn in de Parochiezaal en de tent. Iedereen, ziek of gezond, jong of oud, Elsloonaar of vreemdeling .. is welkom! (De H. Mis in Aelserhof vervalt die dag).

Pinksteren en de H. Geest in ons.
Paulus schrijft in de Romeinenbrief: "Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest." (Rom. 8,5)
De werking van Gods Heilige Geest in ons hart en leven is niet direct waarneembaar. Hij werkt Hij in ons hart, in ons geweten, op een stille, onzichtbare manier. Dag en nacht is Hij bezig om ons oog op God te richten en ons verder te brengen op de weg naar God toe. Hij werkt op de stille manier van God. Misschien is Zijn werking het best te vergelijken met liefde die mensen voor elkaar kunnen hebben.
De liefde voor een ander mens is onzichtbaar en onmeetbaar. Je kan nooit direct bewijzen dat een ander van je houdt, behalve in de kleine (soms grote) tekens en dingen die je tot de vaste overtuiging, ja tot de zekerheid kunnen brengen dat een ander van je houdt. Ook je eigen liefde voor een ander kan je enkel via woorden, attenties, gebaren, enz. duidelijk maken. Liefde voor of van een ander is niet te zien, maar het is wel het kostbaarste wat er is in je leven.
Hetzelfde geldt ook voor de stem van je eigen geweten je kan deze niet direct waarnemen, toch weet ieder nadenkend mens wel wat het is om een goed of een slecht geweten rond te lopen. Ieder bewust levende mens moet toegeven dat hij een geweten heeft, ook al kan hij dat niet zichtbaar maken naar buiten toe.
Ook de H. Geest die wij ontvangen hebben kunnen wij niet direct zien. Maar Zijn leiding kunnen wij wel ervaren als wij luisteren naar de stem van ons geweten. Immers Hij is het die ons voortdurend influistert hoe wij te leven hebben. Terugkijkend kunnen wij soms zien hoe Hij ons geleid heeft, of hoe wij Zijn leiding hebben afgewezen.
Mensen kunnen soms zo druk met zichzelf bezig zijn dat ze helemaal geen oog (meer) hebben voor hun naasten. Zo kan het ook gaan met de H. Geest die in ons woont. Wij kunnen het zo druk hebben of maken in ons leven dat wij de stem van ons geweten niet kunnen of willen horen.
Met Pinksteren vieren wij de H. Geest die woont in de Kerk en in ons hart. Ieder van ons heeft in de Kerk van God een eigen taak, een unieke opdracht. Ieder heeft daartoe zijn/haar eigen gaven van de Geest gekregen. De stem van God in ons geweten is, zoals al opgemerkt, geen donderstem, veeleer een zacht briesje dat onze vrijheid respecteert, of in de woorden van kardinaal Newman, een zachte echo van de stem van God. Het is wel de stem die ons leiding geeft als wij willen luisteren.
Moge het Pinksterfeest in ons de gave van de H. Geest in ons vernieuwen en ons vervullen met het vuur dat de apostelen op deze dag ontving en hen deed uitgaan over heel de wereld, met de belofte van Zijn bijstand..

Overweging
"Door naar de kerk gaan word je nog geen Christen, evenmin als je door in de garage te staan een auto wordt." (G.K. Chesterton)

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 17 september en 8 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september en 3 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Elsloo: Jaclynn Janssen, Burg. Mobersstraat 5.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Truus Driessen-Westhovens (96 j.), Om de Toren 1, Beek.