Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 11 - 24 mei 2024

Ziekenzegen op donderdag 16 mei om 14:00 uur in de Mariakerk
In samenwerking met de Zonnebloem en het St. Augustinuskoor houden wij ieder jaar op donderdag na Hemelvaart om 14:00 uur in de Mariakerk een gebedsdienst, waarin iedereen die dat wil de handoplegging kan ontvangen. Wij bidden dan op de eerste plaats voor onze zieken en tevens ook voor allen die zich inzetten voor zieken en hulpbehoevenden.

De betekenis van de ziekenzegen
Het zegenen van zieken en hen de handen opleggen gaat terug op Jezus zelf. Hij genas zieken en Hij zegende mensen. Vaak deed Hij dat door hen de handen op te leggen. Hij gaf ook aan zijn leerlingen nog tijdens zijn leven de opdracht uit te gaan, Zijn boodschap te verkondigen en zieken de handen op te leggen.
Ook in de sacramenten van doopsel, vormsel, ziekenzalving en priesterwijding vindt een handoplegging plaats.
Tijdens de ziekenzegen in de Mariakerk legt de priester de handen op het hoofd van de ontvanger en bidt dat hij of zij Gods genezing, kracht, troost en bijstand mag ontvangen.
Verder willen wij in ons gezamenlijk gebed en zang elkaars intenties en noden aan God aanbevelen.

Pinksteren en de apostelen
Zij hadden hun boten in de steek gelaten en waren de Heer gevolgd. Zij hadden gezien hoe de volksmenigten uitliepen om Hem te horen en aan te raken. Zij hadden de storm zien stillen, zij hadden doden zien opwekken. Zij hadden de boodschap van het Rijk Gods gehoord. Zij hadden de genezingen gezien. Zij hadden hun Heer aan het kruis zien sterven. Zij hadden met Hem gesproken na Zijn verrijzenis. Zij hadden Hem ten hemel zien opstijgen... En toch zaten de apostelen angstig, moedeloos en vertwijfeld opgesloten in een huis, uit angst voor de Joden.
Op het ogenblik dat de apostelen alleen zijn durven zij niets, zijn ze machteloos en moedeloos. Zij die de kudde van de Heer zouden moeten leiden hadden zelf leiding nodig. Zij waren blijkbaar vergeten dat Jezus hen beloofd had om de H. Geest te sturen. Plots op de 50ste dag na Pasen daalde de H. Geest neer over Maria en de apostelen en werden zij vervuld van de H. Geest.
Zij trokken deuren en ramen open en verkondigden de Blijde Boodschap. Het was niet zomaar een vlaag van enthousiasme. Neen, het was de kracht van God die blijvend over hen kwam. Ze namen hun stok en reiszak op en gingen tot aan het uiteinde van de wereld om de boodschap te verkondigen: "De Heer is werkelijk verrezen. Hij is de Zoon van God. Er is geen andere naam waarin wij gered kunnen worden."
Van dan af kan niets de stormwind van de Geest stoppen. De leerlingen trekken uit en schuwen koude, noch hitte, storm, afstanden, schipbreuk, rovers noch overheden. Zij gaan en verkondigen te pas en te onpas de Blijde Boodschap. Zij komen niet met geleerde woorden of met uitgewerkte programma's, zij beloven niemand materieel voordeel of een paradijselijk leven. Wat ze brengen is de Boodschap van God. De boodschap dat wie in de Heer gelooft en wie Zijn geboden onderhoudt gered zal worden. Zij beloven aan hun leerlingen geen gouden bergen maar wel dat zij bij God zullen komen. Ze stellen hen miskenning, vervolging en lijden in het vooruitzicht. Toch sluiten duizenden zich bij hen aan, want de H. Geest gaf kracht aan hun woorden. En allen die naar God zochten, allen die met een zuiver geweten naar Hem uitkeken herkenden die Boodschap en sloten zich aan onbevreesd voor het lijden en de miskenning die hen te beurt zouden vallen.
Bidden wij voor nieuwe apostelen in deze tijd. Laten wij ons beschikbaar stellen voor God, opdat Zijn Geest ook in ons kan werken.

Wist u dat?

 • het torenuurwerk van de St. Augustinuskerk er plots mee ophield?
 • dat we het hebben over de tijdsaanduiding op de wijzerplaten?
 • de centrale tandwielkast, uit 1939 was vastgelopen?
 • deze bij het elektrificeren van de torenklok in 1992 gewoon behouden is?
 • het enige moeite kostte om ze weer gangbaar te krijgen?
 • ze volgens ons nog best 85 jaar kan meegaan?
 • het buitenverfwerk van de parochiezaal, pastorie en sacristie van de Mariakerk door een van onze vrijwilligers is gedaan?
 • het gezien mag worden?
 • er een behoorlijk waterlek was tussen de pastorie en het patronaat in Meers?
 • dat intussen verholpen is?
 • heel wat graafwerk met zich meebracht?
 • wij het begrip en de medewerking van Ouderenvereniging St. Gerardus in deze bijzonder op prijs stellen?

Wij feliciteren de 26 communicanten van Elsloo die, als alles goed gaat, op zondag 19 mei 2024 voor het eerst Onze Heer zullen ontvangen:
Sem Bons, Luca Casu, Rebelle Dijk, Max Driessen, Silvio Feijen, Vito Feijen, Romee Frissen, Lynn Geraedts, Tuur Heijen, Jason Ijpelaar, Daan Jansen Schoonhoven, Ashlynn Janssen, Mia Janssen, Janell Keulen, Milena Mirecki, Vajèn Notten, Vajen Penders, Binq Pijpers, Jaimie Prooij, Maite Schiffeler, Owen Stalman, Vince Thewissen, Lina Thompson, Julie Van de Nobelen, Riva Vonck en Noël Willems.
Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september om 20:00 uur in Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, Elsloo. Opgave bij de pastoor of via onze website.