Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Periode: 11 - 24 november 2023

Wist u dat?

 • onze jongerengroep compleet flabbergasted was bij het horen van het woord "koppensneller"?
 • zij ook uit de lucht vielen bij de uitdrukking "hasjkikker"?
 • zij niet verbaasd zijn bij het woord "flabbergasted"?
 • wij op zondag 5 november in de allerzielendiensten de overledenen uit onze parochies van het afgelopen jaar herdacht hebben?
 • het 26 personen uit Elsloo en 3 uit Meers waren?
 • wij hen in jullie gebeden aanbevelen?
 • wij al hun familieleden nog veel kracht, troost en sterkte toewensen?
 • of u het al weet of niet, u altijd na de H. Mis van 11:00 uur in de Parochiezaal welkom bent?
 • het daar meestal gezellig druk is?
 • u daar altijd welkom bent ?
 • op maandagmiddag om 14.00 uur de rozenkrans gebeden wordt in de Parochiezaal?


eerste H. Communie 2024
Voor dit onderwerp zie onze website.

Enkele gedachten over het eeuwig leven.
In aansluiting bij de viering van Allerheiligen en allerzielen willen we enkele gedachten uit de Catechismus van de de Katholieke Kerk over de dood hier afdrukken. (CKK 1020-1022)
"De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij Hem en een binnengaan in het eeuwig leven. Wanneer de kerk voor de laatste maal de woorden van vergeving waarmee Christus de zonden kwijtscheldt, over de stervende christen heeft uitgesproken, als zij hem voor de laatste maal getekend heeft met een sterkende zalving en hem Christus gegeven heeft in het viaticum (= laatste communie) als voedsel voor de reis, dan zegt zij tot hem met een liefdevolle zekerheid: Vertrek, christen, uit deze wereld, in de naam van God, de almachtige Vader, die u geschapen heeft; in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die voor u geleden heeft; in de naam van de heilige Geest, die in u is uitgestort; heden zij uw plaats in de vrede en uw woning in het heilige Sion, bij God, met de heilige Moeder van God, de maagd Maria, met de heilige Jozef en met alle engelen en heiligen van God. (...) Keer terug tot uw Schepper die u uit het stof van de aarde heeft gevormd. De heilige Maria, de engelen en alle heiligen, mogen u tegemoet komen hij uw heengaan uit dit leven. (...) Moogt gij uw Verlosser zien van aangezicht tot aangezicht (...).
De dood maakt een einde aan het leven van de mens als de tijd waarin hij de in Christus zichtbaar geworden genade kan aanvaarden of verwerpen. Over het oordeel spreekt het Nieuwe Testament vooral in de zin van de uiteindelijke ontmoeting met Christus bij zijn tweede komst, maar het bevestigt ook herhaaldelijk het loon dat ieder onmiddellijk na zijn dood zal ontvangen voor zijn werken en zijn geloof. De parabel van de arme Lazarus en het woord van Christus op het kruis tot de goede moordenaar spreken, evenals andere teksten in het Nieuwe Testament, van een uiteindelijke lotsbestemming van de ziel, die voor ieder verschillend kan zijn.
Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt. In de avond van ons leven zullen wij geoordeeld worden naar de liefde."

Se non è vero, è ben trovato.
Grijze haren zjn erfelijk. Je krijgt ze van je kinderen.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 10 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 7 november, 5 december, 2 januari, 6 februari en 5 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Lei Vervoort (90 j.), Past. Daemenstraat 30
In Meers: Pie Meijers (91 j.), Stadhouderslaan 12A, Stein.; Antoinette Janssen (83 j.), Grotestraat 62.