Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 6 - 19 augustus 2022

Wist u dat?

  • de kerkdeurcollecte voor ons Jeugdkoor op 17 juli 464,40 euro heeft opgebracht?
  • de St. Jozefkerk enkele dagen zijn uurslag kwijt was?
  • één enkel boutje m8 de oplossing was?
  • u ook in de vakantietijd uitgenodigd bent om dagelijks de Eucharistieviering bij te wonen?
  • wij alvast het IVN willen danken voor het maken van de Kroetwusje?


Maria tenhemelopneming
Op maandag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om om 09:45 uur in de St. Jozefkerk en om 11.00 uur in de Mariakerk. Op zondag 14 augustus wordt het feest niet gevierd, maar de liturgie van de twintigste zondag door het jaar (dus geen Kroetwusj).

Kroetwusj
Enkel op maandag 15 augustus worden in alle H. Missen de veldgewassen (Kroetwusj) gezegend. De kruidenwijding op het feest van Maria-ten-Hemelopneming is een oud gebruik. De oorsprong schijnt een "veelzeggend" verhaal of legende te zijn. De christenen geloven immers dat Maria, de Moeder van Jezus, niet aan het bederf van de dood overgeleverd kon worden. Er waren echter mensen die hieraan twijfelden en die op zoek gingen naar het graf van Maria. Immers als zij de stoffelijke resten van Maria zouden vinden, dan wisten zij met zekerheid dat de eerste Christenen, "onzin" verkochten met te zeggen dat Maria na haar dood met ziel en lichaam ten hemel was opgenomen. Deze mensen vonden het graf van Maria. Zij openden het graf. En wat vonden zij? Geen as of beenderen, maar wel welriekende kruiden en bloemen! Zeker, het is een legende. Maar de kern van waarheid die erin zit is dat Maria, de Moeder van Jezus in de hemel is opgenomen. Maria's verheerlijking laat zien datgene, wat ons allen te wachten staat als wij Jezus, haar Zoon, volgen: eeuwige verheerlijking dwars door de dood heen, geen eeuwig bederf. Ons wacht de overvloed van het leven zoals die spreekt uit een overvloed van welriekende en geurige kruiden en bloemen. Daarom heeft het betekenis en is het zinvol om kruiden te zegenen en in onze huizen te bewaren b.g.v. Maria-ten-hemelopneming! Maria is onze schutsvrouwe, voorspreekster en het model van wat ons allen te wachten staat als we verbonden met haar Zoon door het leven gaan: eeuwig leven bij God.
P.S. Wij zorgen voor één Kroetwusj per persoon en reserveren of bewaren er geen voor mensen die niet aanwezig zijn. (Er zijn mensen die er wel 20 willen.)

Overweging.
In het N.T. worden de Christenen vaak "heiligen" genoemd. Ook al zijn wij geen van allen heilig, toch zijn allen die gedoopt zijn geroepen tot heiligheid. Heiligheid betekent niet met een scheef hoofdje en gevouwen handen op een sokkel staan te bestoffen. Heiligheid of volmaaktheid is niet iets zoetsappig het is iets voor moedige en edelmoedige mensen. Het is voor iedereen. Want iedereen is geroepen om God te dienen en om op deze manier zijn mens-zijn volledig te ontplooien en "volmaakt te zijn, zoals onze hemelse vader volmaakt is".
De heiligheid waar het N.T. over spreekt is wellicht het best te vergelijken met oprechte liefde tussen twee personen. Zoals geliefden bij elkaar willen zijn, zo zal de Christen die God liefheeft voortdurend leven in het bewustzijn van Gods nabijheid. Deze verbondenheid met God zal als het ware vanzelf zijn uitdrukking vinden in het gebed en in het meevieren van de sacramenten die de Heer ons zelf gegeven heeft.
Wij allen zijn geroepen om in ons leven gestalte te geven aan de roeping die wij bij ons Doopsel ontvangen hebben om heilig te zijn zoals God. Want wij zijn uiteindelijk geschapen om te delen in Gods liefde en volmaaktheid. Krachtens ons Doopsel zijn wij allen geroepen om Christen te zijn in hart en nieren, ieder op zijn eigen plaats, vaak in alle stilte, als vader of moeder in een gezin, misschien als priester of religieus, misschien in niet zelf gekozen omstandigheden als weduwe, weduwnaar, ongewild ongehuwde, zieke ... .
Tot ons allen richt God zich en wij allen worden aangesproken in de Schrift als heiligen.

H. Vormsel op 9 december 2022
Het H.Vormsel voor Meers én Elsloo is dit jaar gepland op vrijdag 9 december om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal vicaris V. Goulmy het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf groep 8 en brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Ook oudere kinderen zijn welkom. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn telkens op 4, 11, 18 oktober, 8, 15, 22, 29 november en 6 december. Er is geen les in de herfstvakantie en ook niet op 1 november (Allerheiligen)
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 1 oktober a.s. Vanaf dit jaar zal enkel in de even jaren het H. Vormsel toegediend worden in onze parochies.

Se non è vero, è ben trovato
Enkele tijd geleden had ik een droom. Ik bevond mij in de hemel en Sint Petrus gaf mij een rondleiding. De ruimte waar we waren hing vol met alle mogelijke klokken en wekkers. Deze gaven echter allemaal een andere tijd aan. Petrus legde uit wat de bedoeling daarvan was: "Voor ieder mens op aarde staat hier een klok. Elke keer als iemand zondigt springt de klok één seconde vooruit. Zo weten wij letterlijk hoe laat het met die persoon is." Uiteraard was ik benieuwd naar de klokstand van vrienden, bekenden en parochianen. Maar hoe ik ook zocht ik kon de klokken van mijn diaken en koster niet vinden. Op mijn vraag aan Petrus waar die klokken waren antwoordde hij: "O, die hebben wij in de keuken geplaatst. Daar dienen ze als ventilator."

Geloofscursus 2022-2023
Wij hopen in de volgende Wegwijzer mededelingen te kunnen doen over de geloofscursus voor het komende seizoen.

Citaat
"De Bijbel zegt ons onze naasten lief te hebben, en ook onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat het gewoonlijk dezelfden zijn. (G.K. Chesterton)

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 14 augustus, 4 september, 9 oktober, 13 november en 11 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 2 augustus, 2 augustus, 4 oktober, 1 november en 6 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen