Hemelvaart

Uit Parwiki

Jezus stijgt op ten hemel Binnenkapel St. Augustinuskerk

Op het hoogfeest van Hemelvaart gedenken en vieren wij dat de Heer veertig dagen na Pasen ten aanschouwen van zijn leerlingen naar de hemel opsteeg. Bij deze gelegenheid beloofde Hij hen dat Hij met hen, Zijn Kerk, zal zijn tot aan het einde der tijden.
Dit jaar is hemelvaartsdag op donderdag 9 mei.

De tekst uit de H. Schrift over de hemelvaart van de Heer.
Na zijn sterven toonde Hij (Jezus) hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods.

Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, "die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest."
Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag:
"Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?"
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
"Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde."
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden:
"Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."
Toen keerden zij van de berg, die de Olijfberg heet, naar Jeruzalem terug. (Hand. 1,3-12)