Pastoorslijst Elsloo

Uit Parwiki

De lijst van pastoors komt uit het Liber Memorialis van Elsloo, verder afgekort als (Lib.). Een lijst van de pastoors van Meers vindt u hier.

In oktober 2021 is er een paginering aaangebracht in het Liber Memorialis vanwege de toegankelijkheid. Het handschrift van een aantal pastoors is behoorlijk moeilijk te ontcijferen.
Het boek begint in 1883 onder pastoor Haesen. De namen van zijn voorgangers heeft hij daar naar eigen schrijven gehaald uit de oude doopboeken. Immers bij een doopsel wordt de naam van de doopheer vermeld.
Er zijn vóór 1653 vele andere priesters/pastoors werkzaam geweest in Elsloo, van wie de namen niet zijn overgeleverd.
Indien een latere pastoor geschreven heeft in het Liber Memorialis dan worden de betreffende paginanummers in het hoofdje vermeld na zijn naam.
M.n. voor de oudste namen in de lijst willen wij de weinige maar wel alle beschikbare informatie die wij toevallig vinden hier plaatsen. Bij tijdgebrek wordt er geen systematisch onderzoek gedaan op dit moment.
Wij houden ons aanbevolen voor info, links naar ons onbekende bronnen en copyright-vrije foto's.
Naast ons eigen archief hebben wij geput uit:
Jan C.G. Simonis, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000, Sittard, Stichting Charles Beltjens, 2001.

1 Petrus Antonius Ledieu 1653-1691

Behalve zijn naam en "pastoorsjaren" is ons niets van hem bekend.

2 Philippus Nabben 1691-1694

Afkomstig van Maastricht, op 17 september 1694 aan koorts gestorven.

3 Ludovicus Dubar 1694-1715

Gestorven 2 maart 1715.

4 Petrus Lenaerts 1715-1744

Hij was pastoor in Elsloo van 1715 tot 23 november 1744 O. P. (Dominicaan)
Hij werd geholpen? door pater Vanbeveren 1722-1739 en pater Thomassen 1739-1744. Wij gaan ervan uit dat dat Dominicaanse medebroeders waren.

5 Petrus Timmermans 1744-1777

Kennelijk op 26 december 1776 door een hersenbloeding getroffen en bedlegerig geweest tot aan het einde van zijn leven.

6 Henricus Daemen 1777-1798

Zijn pastoraat was van 23 juni 1777 tot eind januari 1798.
Hij was kennelijk Jezuïet tot aan de opheffing van deze orde in 1773.
Mogelijk dat zijn connectie met de Jezuïeten ervoor zorgde dat twee biechtstoelen uit de Jezuïetenkerk in Roermond naar de St. Augustinuskerk zijn gekomen. Waarschijnlijk kwamen toen ook het oudste houten beeld van de H. Franciscus Xaverius, een heilige Jezuïet, naar Elsloo.
In 1794 werd Maastricht door de Fransen veroverd en daarmee begon de bezetting van onze contreien door de Fransen en de vervolging van de priesters.
Wij proberen uit te vissen hoe het in deze tijd de priesters verging, die te maken kregen met het verplicht afleggen van de eed op de Franse grondwet en vervolging wanneer zij trouw bleven aan de Kerk.
Vanaf 1797-1798 werden deze wetten geurgeerd en werden duizenden priesters ook uit de bezette gebieden verbannen, vermoord, enz.
Hoe het in Elsloo precies verlopen is weten wij (nog) niet. Vaak doken priesters in de dorpen onder en deden hun werk in het geheim.
Waarschijnlijk is zijn officieel pastoor-zijn beëindigd door de bezetter met zijn anti-kerkelijke wetten.

7 Servatius Kerckhoffs 1798-1826

Hij werd geboren in Beek.
Zijn moeder Petronilla Brouns was van Catsop.
Hij was waarnemend priester van 1798-1800 en van 1800-1826 volledig pastoor.
In deze tijd valt de Franse overheersing (1794-1814), waarin openlijke en geregelde zielzorg onmogelijk was.
Hij was daarna 7 jaar pastoor in Maaseik en vanaf 1833 vicaris-generaal van het bisdom Luik.
Hij overleed op 70-jarige leeftijd op 10 juni 1838 en werd op 13 juni 1838 in Elsloo begraven.
Een vicaris-generaal, de directe medewerker van de bisschop, draagt meestal de titel Monseigneur, afgekort Mgr.
Dit is de reden waarom er in Elsloo een Mgr. Kerckhoffsstraat is en geen pastoor Kerckhoffsstraat.
Zijn graf bevindt zich nog steeds op ons kerkhof en omvat ook deze info.

8 Antonius Willems 1826-1839

Zijn bidprentje is te vinden in het Liber Memorialis, 59, daaruit zijn ook de citaten hieronder.
Hij werd geboren in Sittard op 7 september 1775. Hij werd Minnebroeder (Franciscaan) te Lichtenberg bij Maastricht in 1794 (aldaar bekend als de Slavanten).
Priester gewijd in 1798.
"Werd met zijne medebroeders gesupprimeerd, in 1802". (D.w.z. in de Franse tijd werd de congregatie ontbonden en het bezit ervan door de Franse staat in beslag genomen).
Hij was daarop 9 jaar kapelaan in Sittard. (waarschijnlijk ondergedoken)
Pastoor in Susteren in 1811.
In 1813 "Bediende naar ziel en ligchaam met gedurig levensgevaar het fransche hospitaal te Susteren en te Limbricht" (in het geheim kennelijk).
In 1826 pastoor in Elsloo en stierf daar op 5 oktober 1839.

In zijn bidprentje vinden wij enige informatie over de situatie tijdens de Franse tijd (1794-1814).
Hij kreeg als religieus in 1802 (voor zijn pastoorstijd) al te maken met het opheffen van de Minnebroeders, weigerde in de Franse tijd als trouwe priester de eed van gehoorzaamheid aan de Franse grondwet en dook vervolgens onder om zijn werk te doen.

9 Petrus Willems 1839-1883

Petrus of Pieter Willems werd geboren te Attenhoven bij Landen op 29 juni 1803.
Priester gewijd te Münster "in de Paaschdagen van 1829". We zijn in de nadagen van de Franse tijd. Elsloo valt onder het bisdom Luik.
Kapelaan benoemd te Elsloo in 1829 en pastoor in Ëlsloo op 30 oktober 1839.
Hij was de pastoor toen de oude kerk afbrandde in de nacht van 20 op 21 april 1843 en is de bouwpastoor van de huidige St. Augustinuskerk, gebouwd in 1848-1849.
Met zijn 44 jaar pastoraat (met zijn kapelaanstijd erbij 54 jaar) is hij zeer waarschijnlijk de langstzittende pastoor van Elsloo geweest en zeker de langstdienende priester.
Na een beroerte ging hij met emeritaat in Elsloo op 1 oktober 1883. Hij stierf plotseling in Elsloo op 2 december 1884.
De persoonlijke info komt m.n. van zijn bidprentje.
Zijn graf bevindt zich nog steeds op ons kerkhof en omvat ook deze info.

10 Henricus Haesen 1883-1905 (Lib. 0-133.135)

Geboren te oud-Vroenhoven (Wolder) op 3 juni 1831.
Priester gewijd te Roermond op 8 maart 1857.
Hij werd kapelaan in Mheer in 1857 en pastoor in Scheulder in 1871.
Hij was pastoor in Elsloo vanaf 18 oktober 1883 en overleed er als pastoor op 27 januari 1905 na een korte ziekte aan longontsteking. (Lib. 137)
Zijn graf bevindt zich nog steeds op ons kerkhof.
Hij is de eerste die schrijft in het Liber Memorialis. Mogelijk zijn er oudere boeken geweest die verloren zijn gegaan.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 0-133.135 van zijn hand en wordt hij vermeld op pag. 137.

11 Josephus Albertus (Jos) Thissen 1905-1914 (Lib. 134.137-155?)

Geboren in Sittard op 20 april 1859 (Lib. 137) en priester gewijd in Sittard (Simonis, Zielzorgers 1840-2000 vermeldt Roermond) op 10 maart 1883.
Vervolgens rector in het Pensionaat van de E.E. Broeders St. Louis te Roermond.
Van maart 1892 tot 1905 kapelaan aan de kathedraal in Roermond.
Pastoor in Elsloo benoemd op 10 februari 1905 en geïnstalleerd op 7 maart 1905.
Hij is de bouwpastoor van de St. Jozefkerk in Meers. Zie Geschiedenis St. Jozefkerk.
Op 27 juni 1914 pastoor-deken benoemd in Schinnen (Lib. 156).
Hij was deken tot aan zijn dood op 26 maart 1921 in Schinnen.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 134.137-155? van zijn hand.

12 Gerardus Joh. Jos. Wouters 1914-1921 (Lib. 156-171)

Geboren te Weert op 24 oktober 1866.
Priester gewijd ter roemond op 2 april 1892.
Kapelaan te Herkenbosch van 1892-1893.
Kapelaan in Nederweert van 1893-1903.
Kapelaan in Maastricht, St. Servaas van 1903-1914.
Pastoor In Elsloo van 29 juni 1914 tot 24 januari 1921.
Van 1921 tot 1955 pastoor in Thorn.
Ere-kanunnik benoemd in 1955.
Overleden te Thorn op 20 december 1955.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 156-171 van zijn hand.

13 Ernest Biermans 1921-1936 (Lib. 171-191)

Johannes Hubertus Ernest Biermans werd geboren in te Meerlo op 3 mei 1870.
Priester gewijd op 22 maart 1896 te Roermond.
Hij was kapelaan in Elsloo van oktober 1896 tot 1902. Van 1902 tot 1906 was hij kapelaan in de H. Landricus te Echt en van 1906-1921 kapelaan in de St. Servaas in Maastricht.
Hij was pastoor in Elsloo van 3 februari 1921 tot 1936. Installatie op 3? maart 1921. (De informatie tot hier komt van zijn bidprentje)
Bij zijn emeritaat bouwde hij een woning naast de kerk, (nu Julianastraat 2) waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Deze woning werd na zijn dood eigendom van de kerk.
Hij verzocht de bisschop tijdens diens bezoek b.g.v. van H. Vormsel op 27 mei 1936 omwille van zijn gezondheid om ontslag en tevens dat kapelaan Houben hem zou opvolgen.
Hij is gestorven in Elsloo op 2 april 1944 (Lib. 209c).
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 171-191 van zijn hand.

14 Joannes Houben 1936-1941 (Lib. 191-202)

Johannes Willem Houben werd geboren te Wittem op 12 juni 1893.
Prieter gewijd te Roemond op 24 maart 1917.
Kapelaan te St.-Geertruid van 1917-1921, in Cadier-en-Keer van 1921 tot 1927.
Hij was kapelaan in Elsloo onder pastoor Biermans van 1927 tot 1936.
Van 1936 tot begin 1941 was hij pastoor in Elsloo.
Op 1 januari 1941 pastoor benoemd te Schandelen tot 1957.
Vanaf 1957 op emeritaat in Eijs en daar overleden op 8 mei 1975.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 191-202 van zijn hand.
Foto’s van zijn installatie in 1936

15 J. Helgers 1941-1945 (Lib. 202-212)

Johannes Julianus Eugenius Helgers werd geboren te Grevenbich op 21 oktober 1897.
Priester gewijd te Roermond op 1 april 1922.
Kapelaan te Venlo, H. Hart van 1922 tot 1936.
Rector te Venlo van 1936 tot 1941.
Op 16 februari 1941 pastoor in Elsloo.
Op 25 augustus 1945 pastoor benoemd in Nuth tot 1973.,br> Emeritus te Nuth vanaf 1973.
Overleden te Geleen op 9 maart 1979.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 202-212 van zijn hand.

16 Jos. Schoolmeesters 1945-1949 (Lib. 213-235)

Maira Joannes Josephus Schoolmeesters werd geboren in Roosteren op 17 november 1896 (Lib. 212).
Priesterwijding in 1924 in Roermond.
Kapelaan aan de dekenale kerk in Sittard van 1924 tot 1945.
Op 7 september 1945 pastoor te Elsloo benoemd en op 14 oktober geïnstalleerd.
Pastoor in Elsloo tot 1949.
Pastoor in Beek, H. Martinus van 1949 tot 1962.
Overleden in Beek op 15 januari 1962.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 213-235 van zijn hand.

17 Jacques Bertin 1949-1966 (Lib. 235-298)

Jacques Emile Louis Théodore Bertin (Jacques) werd geboren in Maastricht op 5 maart 1900.
Hij werd priester gewijd op 28 maart 1925 te Roermond.
Hij was kapelaan in de Martinusparochie in Beek van 1925-1949.
Op 21 mei 1949 geïnstalleerd als pastoor in Elsloo.
Bouwpastoor van de Mariakerk.
Hij was pastoor tot in 1965.
Hij overleed in Maastricht op 25 april 1966.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 235-298 van zijn hand.

18 Antonius Gibbels 1966-1971

Geboren te Eschweiler-Bergrath op 19 januari 1914.
Priester gewijd te Roermond op 25 maart 1919.
Kapelaan in Epen van 1939 tot 1941, in Klimmen van 1952 tot 1946, in Sittard, H. Petrus van 1946 tto 1951.
Vervolgnes kapleaan in Maastricht, St. Servatius van 1951 tot 1955.
Pastoor te Valkenburg, O.L.V. van Altijddurende Bijstandd 1955 tot 1965.
Pastoor in Elsloo van 1965 tot 1971.
Pastoor in Wijnandsrade van 1971 tot 1974.
Emeritus in Ransdaal vanaf 1974.
Overleden te Sittard op 22 maart 1990.

19 Henricus Gulikers 1972-1975

Geboren te Bunde op 13 februari 1913.
Priester gewijd te Roermond op 9 maart 1940.
Kapelaan te Sint-Geertruid van 1940 tot 1944.
Kapelaan te Waubach van 1944 tot 1950.
Kapelaan te Wittevrouweveld, Maastricht van 1950 tot 1962.
Pastoor te Obbicht van 1962 tot 1971.
Pastoor In Elsloo van 1971-1975.
Hij werd in 1975 deken van Meerssen tot 1980.
Overleden op 6 maart 1999 in Bunde.

20 Joannes Henricus (Harrie) Alberti 1975-1987 (Lib. 297-320)

Geboren op 7 april 1921 te Berg Urmond.
Priester gewijd in Geleen op 7 augustus 1949 bij de Ongeschoeide Karmelieten.
Hij trad in bij de geschoeide karmelieten en bekleedde later diverse functies in die orde.
Hij was legeraalmoezenier, vijf jaar pastoor te Hazerswoude.
Hij was kapelaan in Maastricht, H. Theresia van 1970 tto 1974.
Hij werd geïncardineerd in het bisdom Roermond op 1 juli 1975.
Hij was pastoor in Elsloo van 5 juli 1975 tot 25 januari 1987. Daarna op emeritaat in Hazerswoude.
Hij is overleden op 23 april 2011.
De 23 pagina's in het Liber Memorialis in zijn tijd zijn van de hand van kapelaan Piet Delahaye.

21 Lambert M.J. Creemers 1987-1992 (Lib. 321-347)

Geboren te Maaseik op 13 april 1954, maar wonende in Opitter (later deelgemeente van Bree).
Priester gewijd te Roermond op 13 juni 1981.
Kapelaan aan de dekenale kerk van Weert van 1981 tto 1985.
Pastoor in Hoogvonderen, Roermond van 1985 tot 1987.
Pastoor in Elsloo van 1987 (installatie 19 juli) tot 27 september 1992.
Dan werkzaam in het bisdom Hassel (B) van 1992 tot 1993.
Pastoor in Nederweert van 1994 tot 1995.
Pastoor in Maasbracht van 1995 tot heden.
In het Liber Memorialis zijn de pagina's 321-347 van zijn hand, gevolgd door één pagina van de hand van kapelaan Bouman in het pastoorloze tijdperk na pastoor Creemers.

22 Henricus H. D. (Rik) Achten 1992- (Lib. 349 -)

Henricus Hubertus Dominique (Rik) Achten werd geboren te Bree (B) op 27 januari 1958, maar woonde in Bocholt (B).
Priester gewijd te Roermond op 5 juni 1982.
Kapelaan in Chèvremont 1981-1986.
In deze tijd periode ook legerdienst in het Belgisch Leger. Na militaire opleiding in België, legeraalmoezenier in kazerne Moorslede in Keulen-Dellbrück (1 sept. 1983 - 30 sept. 1984), eenheden: 20TTR, 80A, 201 Cie Mat, 1 HCM en 1 Pl Drone.
Op 13 april 1986 pastoor St. Jozef, arbeider Meerssen.
Pastoor in Elsloo en Meers vanaf 1 november 1992. Installatie op 29 november 1992. Op 13 mei 1993 promotie in Rome in de (Fundamentele) Theologie.
In 1993-2005 ook docent Fundamentele Theologie op Groot-Seminarie Rolduc en vanaf 2017 docent Fundamentele Theologie op de priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda).
Korte tijd na zijn aantreden zijn de parochies Elsloo en Meers één parochiecluster geworden, met één bestuur maar met gescheiden exploitatie.
Op 1 januari 2024 zijn beide parochies op wens van het bisdom gefuseerd tot de parochie H. Augustinus, Elsloo.


Bij tijd kan ook de lijst van de kapelaans uitgezocht worden. Dit is veel moeilijker dan het vaststellen van de pastoorslijst. Lib. 7 o.a. vermeldt een aantal namen van kapelaans.

23 Voetnoten